30 Meh 2014

Dros y penwythnos yn dechrau ddydd Gwener 21 Mehefin, parhaodd swyddogion plismona’r ffyrdd ledled Dyfed Powys i ganolbwyntio eu hymdrechion ar leihau’r niferoedd sy’n cael eu lladd a’u hanafu ar ein ffyrdd gan bwyso ar bobl i wneud diogelwch yn flaenoriaeth pan fyddant ar y ffyrdd.
Bu patrolau amlwg a gwiriadau cyflymder ar y prif lwybrau a ddefnyddir gan feicwyr modur fel rhan o ymgyrch parhaus Darwen. Bwriad Darwen yw ymgysylltu â beicwyr modur - gan addysgu a gorfodi lle bo angen er mwyn mynd i’r afael â gyrru gwrthgymdeithasol a pheryglus rhai beicwyr modur. Drwy gydol y penwythnos, stopiwyd oddeutu 120 o feiciau modur a chafwyd bod 71 o feicwyr yn cyflawni troseddau traffig. Goryrru roedd 39 o’r rhain a thestun pryder arbennig oedd un a stopiwyd wrth wneud 115 myra mewn ardal 60 myra ar yr A44 rhwng Aberystwyth a Llangurig. Mae dihidrwydd o’r fath ar yr un un ffordd lle, dim ond yr wythnos diwethaf, cafwyd y ddamwain drasig lle collwyd 4 o fywydau yn hollol annerbyniol. Hefyd, er mawr siom, ar yr A4069 yn Llangadog, riportiwyd beiciwr modur am wneud 92 myra mewn ardal 60 myra.
Atafaelwyd tri beic modur am fod heb yswiriant,  daethpwyd o hyd i 5 trosedd arall yn ymwneud â thrwyddedau gyrru ac roedd y gweddill yn ymwneud â gwneuthuriad a defnydd.

Cafodd modurwyr union yr un maint o sylw. Ymdriniwyd â 59 o fodurwyr am droseddau traffig - roedd 36 o’r rhain am yrru’n rhy gyflym. Mewn un lleoliad ar yr A40 ger Llandeilo, roedd digwyddiad treialon amseru i feiciau’n cael ei gynnal a stopiwyd car yn gwneud 100 myra. Mae’r potensial i yrwyr di-hid o’r fath achosi canlyniadau trychinebus yn amlwg ac ni fydd yn cael ei oddef. Ymhlith troseddau eraill a ddaeth i’r fei roedd defnyddio ffonau symudol wrth yrru, peidio â gwisgo gwregysau diogelwch, bod heb yswiriant a throseddau’n ymwneud â gwneuthuriad a defnydd. Cynhaliwyd 230 o brofion anadl.

Yn ôl yr Uwcharolygydd Dros Dro Ieuan Matthews: “Mae diogelwch ar y ffyrdd a lleihau’r niferoedd sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n flaenoriaeth i’n swyddogion plismona’r ffyrdd sydd, yn rhy aml o lawer, yn gweld canlyniadau trychinebau ar yr heol. Cyfrifoldeb pob copa gwalltog sy’n defnyddio’r ffordd yw diogelwch, pa bynnag cerbyd y mae’n ei yrru. Doedd dim esgus i unrhyw fodurwyr na beicwyr modur dros gymryd risgiau ar y ffyrdd a allai arwain at anaf difrifol iddyn nhw eu hunain neu bobl eraill neu farwolaeth ac ni fyddant yn cael eu goddef.”
Diwedd