27 Ion 2014

Mae ffigurau a ryddhawyd yn dangos mai pobl ardal Heddlu Dyfed-Powys yw’r diogelaf yng Nghymru a Lloegr o hyd – ac mae troseddau’n parhau i ostwng.

Mae data trosedd chwarterol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer y 12 mis hyd at ddiwedd Medi yn dangos cwymp o 9% ers y llynedd.

Croesawyd y ffigurau gan y Dirprwy Brif Gwnstabl Carl Langley.

“Rydym yn croesawu cwymp arall yn nifer y troseddau cofnodedig, sy’n golygu llai byth o ddioddefwyr yn ardal Dyfed-Powys. Rydym yn parhau fel y lle mwyaf diogel i fyw, gweithio ac ymweld ag ef yng Nghymru a Lloegr, ond mae hyn yn ymwneud â mwy nag ystadegau. Mae’r Prif Gwnstabl a’r Comisiynydd wedi ymrwymo i roi’r cyhoedd yn gyntaf ym mhob dim a wnawn, ac yn unol â hynny, rydym yn buddsoddi mewn gorsafoedd heddlu symudol er mwyn sicrhau bod ein staff yn fwy amlwg yn y cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu.”

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Christopher Salmon:

”Mae’r ffaith bod cwymp yn ffigurau trosedd Dyfed-Powys yn newyddion ardderchog. Mae swyddogion heddlu a swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu ledled yr ardal yn gwneud gwaith ardderchog o ran cadw’n cymunedau’n ddiogel. Dylai cyhoedd Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys gael eu calonogi gan y ffigurau, er, mae’n rhaid imi ddweud, nid yw ystadegau’n cyflwyno’r darlun cyflawn. Mae fy rôl yn ymwneud â throseddu yn hytrach na ffigurau trosedd, ac am y rheswm hynny, rwy’n falch iawn fy mod i, ynghyd ag academyddion o brifysgolion Cymru, yn bwriadu creu canolfan ragoriaeth mewn plismona gwledig. Eisoes, mae’r Coleg Plismona wedi rhoi grant o £44,000 i ni ar gyfer hyn. Bydd y ganolfan, a gwaith arall rydym yn ei wneud, yn ein helpu i ddeall sut y medrwn wella’r modd yr ydym yn mynd i’r afael â throsedd a sut fedrwn ni gael pobl i’w riportio.”