08 Ebr 2014

Yn dilyn ymchwiliad trylwyr a hir a thystiolaeth a gyflwynwyd gan Heddlu Dyfed-Powys, plediodd dyn 36 oed o Gastell Nedd yn euog i ddau achos o Fynediad at Ddata heb Ganiatâd o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron, a throsedd o voyeuriaeth o dan Adran 67 (1) o’r Ddeddf Troseddau Rhywiol yn Llys y Goron Merthyr Tudful ar 17 Mawrth 2014. Roedd y dyn yn gweithio mewn siop ffonau symudol yn ardal Aberhonddu ar adeg y troseddau a chafodd fynediad at ddata a delweddau preifat o ffonau symudol cwsmeriaid heb eu caniatâd. Riportiodd cydweithiwr bryderon i’r heddlu ar gyfer ymchwilio. Yn ystod yr ymchwiliad, atafaelwyd cyfrifiaduron, ffonau symudol a dyfeisiau USB ar gyfer archwilio fforensig – ac ar ôl ymgynghori â GEG, daethpwyd â chyhuddiadau yn erbyn y diffynnydd.

Ar ddydd Llun 8 Ebrill, dedfrydwyd y dyn i 3 mis o garchar am gael mynediad i ddata heb ganiatâd a 4 mis am voyeuriaeth, wedi’u gohirio am 12 mis. Yn ogystal, gorchmynnwyd ef i arwyddo’r gofrestr troseddwyr rhyw. Mae hyn yn anfon neges glir bod troseddau o’r fath yn hollol annerbyniol ac y bydd Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio’n llawn er mwyn dwyn troseddwyr i gyfiawnder.
Dywedodd PC Gareth Tanswell, swyddog yr achos, “Roedd hwn yn ymchwiliad anghyffredin - a’r dioddefwyr yn yr achos hwn oedd ein blaenoriaeth o’r cychwyn cyntaf. Mae ffonau symudol pobl yn dal llawer iawn o ddata a delweddau personol y dyddiau hyn, ac maent yn disgwyl eu bod nhw’n medru ymddiried yn y rhai maen nhw’n rhoi mynediad iddynt ar gyfer eu hatgyweirio, eu cynnal a’u cadw, neu at ddibenion cyngor. Rhaid pwysleisio mai gweithredoedd un unigolyn oedd y rhain, ac mae’r achos yn un anghyffredin iawn - ond os oes gan unrhyw un bryderon neu amheuon bod rhywun wedi cael mynediad at ei ddata a’i luniau ag ati, ac wedi’u defnyddio heb ei ganiatâd, dylent gysylltu â’r heddlu a fydd yn ymchwilio i’r mater yn drylwyr.”