29 Gor 2020

Mae elusen genedlaethol Crimestoppers wedi lansio ymgyrch newydd ar draws Cymru er mwyn helpu pobl ifanc i gadw'n ddiogel rhag cyffuriau a chamfanteisio.

Bydd yr ymgyrch ddigidol, a hyrwyddir trwy gyfrwng gwasanaeth ieuenctid yr elusen, Fearless, yn codi ymwybyddiaeth o'r niwed y gall delwyr cyffuriau ei achosi ar sail astudiaethau achos go iawn.  Mae'r straeon yn amlygu'r ffordd y gall y delwyr dargedu'r rhai sy'n mynd trwy gyfnod anodd, ac yn arbennig, sut y mae gangiau 'Llinellau Sirol' yn camfanteisio ar bobl ifanc.

Yn ystod cyfnod clo covid-19, bu cynnydd o 40% yng nghyfanswm y wybodaeth a gyflwynwyd i Crimestoppers ynghylch troseddau sy'n ymwneud â chyffuriau.  Er bod mwy o bobl yn dewis rhoi gwybodaeth am droseddu yn ddienw, mae'r elusen yn pryderu am y diffyg gweithgarwch adrodd gan bobl ifanc, yn enwedig y rhai sydd mewn perygl o fod yn destun camfanteisio.

Datblygwyd gwasanaeth Fearless.org Crimestoppers er mwyn hysbysu a grymuso pobl ifanc ynghylch materion troseddol y gallent effeithio arnynt.  Trwy gyfrwng astudiaethau achos dienw, nod yr ymgyrch yw helpu pobl ifanc i adnabod yr arwyddion ac i godi eu llais am droseddu a chamfanteisio.  Er enghraifft, mae ‘Stori Amy’ yn rhannu hanes merch ifanc yn ei harddegau a oedd ar wahân ac yn cael anhawster yn yr ysgol, a ddenwyd i fyd delio cyffuriau.

Mae'r ymgyrch yn gobeithio datblygu gweithdai'r elusen mewn ysgolion a grwpiau ieuenctid, a lwyddodd i ymgysylltu gyda dros 32,000 o bobl ifanc yng Nghymru y llynedd.  Mae'r pandemig wedi gorfodi Fearless.org i gynyddu ei gweithgarwch ymgysylltu digidol, gan gynnwys creu hysbyslun er mwyn hyrwyddo'i ffilm newydd a gaiff ei rhyddhau i'r cyhoedd cyn bo hir, Running the Lines, a straeon newydd am gefndir y cymeriadau.

Dywedodd Ella Rabaiotti, Rheolwr Cymru elusen Crimestoppers:  “Mae'r straeon yr ydym yn eu rhannu yn ystod yr haf eleni trwy gyfrwng ein hymgyrch Fearless.org yn dangos pa mor hawdd y mae troseddwyr yn targedu ac yn camfanteisio ar bobl ifanc agored i niwed, ac yn eu perswadio i symud a delio cyffuriau.  Mae wedi bod yn flwyddyn heriol i bobl ifanc ac rydym yn dymuno iddynt wybod ein bod ni yma ar eu cyfer os bydd ganddynt wybodaeth am droseddu.

“Ein neges i bobl ifanc yw os ydych yn gofidio am eich cyswllt chi gyda throseddau cyffuriau, neu'n gofidio am gyswllt ffrind gyda throseddau cyffuriau, gan gynnwys Llinellau Sirol, mae'n syniad da cael sgwrs gydag oedolyn yr ydych yn ymddiried ynddynt, gan drafod eich pryderon gyda nhw.  Ond i'r rhai sy'n dymuno rhoi gwybodaeth am Linellau Sirol a chyffuriau yn ddienw, gallwch droi at Wefan Fearless er mwyn defnyddio ein ffurflen ar-lein.  Mae'n helusen yn gwneud gwahaniaeth bob dydd er mwyn helpu pobl i gadw'n ddiogel, ond ni allwn wneud hyn heb eich cymorth chi.”

I weld y straeon, i gael gwybod mwy am Fearless.org ac i roi gwybodaeth am droseddu a chamfanteisio yn ddienw, trowch at dudalen yr ymgyrch yma.

I wylio Hysbyslun Running the Lines, trowch at y ffilm YouTube yma.