03 Mai 2019

Heddiw (dydd Gwener 3 Mai 2019), dedfrydwyd unigolyn yn ei arddegau o Birmingham a anfonodd plentyn i Lanelli i werthu cyffuriau, yn yr erlyniad cyntaf o’i fath gan Heddlu Dyfed-Powys.

Bydd Harrison James Coe, 18 oed o Sutton Coldfield, yn treulio pedair blynedd a hanner yn y carchar am ei droseddau. Plediodd yn euog i orfodi plentyn 14 oed i werthu cyffuriau, a chwe achos o gyflenwi a meddu ar heroin, crac cocên a chanabis, ym mis Ebrill 2019.

Arestiwyd Coe ym mis Mawrth 2019 ar ôl i swyddogion stopio ei gar ar gyrion Llanelli am eu bod nhw’n amau bod y cerbyd yn gysylltiedig â throseddu trefnedig.

Daethpwyd o hyd i rywfaint o ganabis yn ei ddillad isaf, ac yn ddiweddarach, yn nalfa’r heddlu, pasiodd becyn a oedd yn cynnwys crac cocên a heroin, gyda gwerth o tua £1900 ar y stryd.  

Cafodd Coe ei gadw yno am 36 awr tra bod swyddogion heddlu’n chwilio am fachgen coll. Roeddent yn amau bod y bachgen gydag ef. Daeth i’r amlwg yn ddiweddarach bod Coe wedi anfon y plentyn i ardal Morfa er mwyn gwerthu cyffuriau. 

Daethpwyd o hyd i’r plentyn, sydd ddim yn lleol i Sir Gaerfyrddin, o fewn 24 awr ar ôl i Coe gael ei arestio, a chafodd ei ddychwelyd i’w deulu.

Yr achos hwn yw euogfarn gyntaf Heddlu Dyfed-Powys ar gyfer masnachu plant sy’n gysylltiedig â llinellau cyffuriau, a chredir mai’r dioddefydd yw’r ifancaf yng Nghymru (mewn achos llinellau cyffuriau).

Dywedodd y Prif Arolygydd dros Weithrediadau yn Sir Gaerfyrddin, Richard Hopkin, “Mae Harrison Coe yn un o nifer o bobl sy’n gysylltiedig â’r rhwydwaith cyflenwi cyffuriau drwy linellau cyffuriau sydd wedi’u herlyn yn Sir Gaerfyrddin yn ystod y misoedd diwethaf.

“Roedd Coe ond wedi bod yn Llanelli am ychydig ddyddiau pan gafodd ei arestio gan swyddogion, a weithredodd yn gyflym ar ôl derbyn gwybodaeth. Arweiniodd eu hymholiadau dyfal a chyflym at Coe yn pledio’n euog yn y llys oherwydd cryfder y dystiolaeth a ddatgelwyd gan y tîm ymchwilio.  

“Mae’r ffaith bod Coe wedi’i arestio a’i euogfarnu yn y llys mor gyflym yn anfon neges glir – mae Heddlu Dyfed-Powys yn trin cyflenwi cyffuriau yn ein cymunedau o ddifrif, a byddwn ni’n gwneud pob dim o fewn ein gallu i ddwyn y rhai sy’n cyflenwi cyffuriau i gyfiawnder, drwy linellau cyffuriau neu fel arall, mor gyflym â phosibl.

“Rwyf am sicrhau aelodau o’r cyhoedd ar draws Sir Gaerfyrddin ein bod ni’n cydweithio’n agos â’n partneriaid i leihau’r camddefnydd o gyffuriau o fewn ein cymunedau a gwneud y farchnad yn llai buddiol i werthwyr cyffuriau weithredu ynddi, a thrwy hynny, gwneud Sir Gaerfyrddin yn le mwy diogel i fyw.” 

Mae llinellau cyffuriau’n fater cenedlaethol sy’n dod yn fwy amlwg, lle mae grwpiau troseddu trefnedig o ardaloedd trefol fel Llundain, Lerpwl a Birmingham yn gosod plant a phobl agored i niwed rhyngddyn nhw eu hunain a’r perygl o gael eu darganfod drwy ddylanwadu a rhoi pwysau arnynt i gludo a gwerthu cyffuriau.

Bydd ‘Rhedwyr’ yn cael eu hanfon ar draws ffiniau sirol i ardaloedd fel Llanelli, y Drenewydd a Hwlffordd i drosglwyddo a/neu werthu cyffuriau Dosbarth A ar ben arall y llinell.

Mae’r grwpiau Llinellau Cyffuriau yn dueddol o ddefnyddio eiddo lleol, sydd fel arfer yn berchen i unigolion agored i niwed, weithiau defnyddwyr cyffuriau, fel canolfan ar gyfer eu gweithgareddau. ‘Cogio’ yw hyn, a bydd yn aml yn digwydd drwy rym neu orfodaeth.

Arwyddion i gadw golwg amdanynt

Arwyddion i gadw golwg amdanynt a allai awgrymu bod rhywun yn ddioddefydd cogio:

 • Cynnydd yn nifer y bobl sy’n mynd a dod o’r cartref
 • Cynnydd yn nifer y ceir neu feiciau tu allan i’r cartref
 • Sbwriel tu allan i’r cartref
 • Arwyddion bod cyffuriau’n cael eu defnyddio
 • Dydych chi ddim wedi gweld y person sy’n byw yno’n ddiweddar, neu mae’r person hwnnw’n ymddangos yn orbryderus neu’n synfyfyriol pan fyddwch chi’n ei weld.

Arwyddion i gadw golwg amdanynt a allai awgrymu bod plentyn rydych chi’n ei adnabod yn gysylltiedig â gweithgarwch llinellau cyffuriau:

 • A yw’n mynd ar goll o’i gartref neu’r ysgol yn gyson?
 • A yw’n teithio ar ben ei hun i lefydd sy’n bell i ffwrdd o’i gartref?
 • A oes ganddo lawer o arian/llawer o ddillad newydd/ffonau symudol newydd yn sydyn?
 • A yw’n derbyn mwy o alwadau neu negeseuon testun na’r arfer?
 • A yw’n cludo neu’n gwerthu cyffuriau?
 • A yw’n cludo arfau, neu’n adnabod pobl sydd â mynediad at arfau?
 • A yw’n treulio amser gyda rhywun/pobl sy’n hŷn ac sy’n ei reoli, neu mewn perthynas â rhywun felly?
 • A oes ganddo unrhyw anafiadau anesboniadwy?
 • A yw’n dawedog neu’n ymddangos fel pe bai ganddo rywbeth i’w guddio?
 • A yw’n ymddangos yn ofnus?
 • A yw’n niweidio ei hun yn fwriadol?

 

Adroddwch am weithgarwch amheus neu bryderon ynghylch gwerthu a chymryd cyffuriau yn eich cymuned drwy alw 101. Er mwyn rhoi gwybodaeth yn ddienw, galwch yr elusen annibynnol Taclo’r Tacle ar 0800 555 111. Gall plant a phobl ifainc gyflwyno gwybodaeth yn ddienw drwy alw heibio i www.fearless.org.