17 Medi 2015

Mae ffarmwr o Aberdaugleddau wedi derbyn ymddiheuriad ac iawndal gan 10 unigolyn ifanc yn eu harddegau a achosodd ddifrod troseddol i’w fyrnau gwair.

Aeth y grŵp i mewn i gae ar ei fferm gan achosi difrod gwerth £360 i’r byrnau, a oedd wedi’u gosod naill ochr fel bwyd i’w dda byw ar gyfer y gaeaf.

Digwyddodd y drosedd yn ystod y gwyliau haf, ac ar ôl ymgynghori â’r ffermwr a derbyn ymddiheuriad, ymdriniwyd â’r mater trwy ddefnyddio Gwarediad Cyfiawnder Adferol Ieuenctid – ffordd gyflym ac effeithiol o ymdrin â throseddu gwrthgymdeithasol lefel isel sy’n niwsans, sy’n cynnig dewis arall yn lle arestio a phrosesu cyfiawnder troseddol ffurfiol.

Roedd SCCH Stacy Thomas yn allweddol o ran cydlynu’r broses Gwarediad Cyfiawnder Adferol Ieuenctid.

Dywedodd SCCH Thomas: “Roedd hyn yn ddefnydd hynod lwyddiannus o’r broses Gwarediad Cyfiawnder Adferol Ieuenctid gyda chanlyniad cadarnhaol ar gyfer y ffarmwr a’r grŵp o fechgyn. “Derbyniodd y ffarmwr iawndal am y difrod a achoswyd, yn ogystal ag ymddiheuriad gan bob bachgen ac roedd yn hapus â’r camau gweithredu a gymerwyd gan yr heddlu. Roedd eu rhieni hefyd yn gadarnhaol ac yn gefnogol iawn tuag at yr heddlu trwy gydol y broses.

“Mae’n ganlyniad da ar gyfer y bechgyn oherwydd maen nhw wedi’u cosbi am eu camgymeriad ond nid ydynt wedi derbyn cofnod troseddol, a allai fod wedi effeithio ar gynlluniau yn y dyfodol, gan gynnwys cynlluniau o ran gyrfa a theithio.

“Gobeithio na fyddaf yn dod ar draws yr un ohonyn nhw eto a’u bod wedi dysgu o’r profiad hwn.”

Ar ôl derbyn adroddiad am y digwyddiad, a ddigwyddodd ddydd Mercher 22 Gorffennaf, ymwelodd yr heddlu â chartrefi’r bobl ifainc a oedd wedi cyflawni’r drosedd. Gofynnwyd iddynt fynychu cyfarfod grŵp gyda’u rhieni yn Neuadd y Dref Aberdaugleddau. Yn y cyfarfod hwn, esboniwyd bod eu gweithredoedd wedi achosi gwerth £360 o ddifrod ac y byddent yn cael eu trin drwy’r defnydd o Warediad Cyfiawnder Adferol Ieuenctid.

Y canlyniad oedd i’r 10 bachgen ymweld â’r ffarmwr yn ei gartref, gan ymddiheuro am y difrod a achoswyd a thalu’r iawndal iddo. Hefyd, cafodd y ffarmwr gyfle i esbonio peryglon chwarae ar ffermydd i’r grŵp, ac effaith eu gweithredoedd ar ei fferm a’i anifeiliaid.