27 Ebr 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu Gwent yn galw ar ffermwyr a pherchnogion tir lleol i fod ar eu gwyliadwriaeth dros y misoedd nesaf am unrhyw arwyddion bod cynulliadau anghyfreithlon yn debyg o gael eu cynllunio ar eu tiroedd, yn arbennig adeg yr haf.

Mae’r heddlu’n ymwybodol bod rhwydweithio cymdeithasol yn ei gwneud hi’n haws i drefnwyr ledaenu’r neges am ddigwyddiadau, ac mae modd i’r niferoedd sy’n mynychu’r digwyddiadau hyn dyfu’n gyflym.

Gall cynulliadau – megis refs - beri cryn bryder i'r gymuned ac, os na eir i'r afael â hynny'n gyflym, mae'n anodd rhoi terfyn arnynt neu eu rheoli fel arall, yn aml oherwydd y nifer fawr o bobl sy'n gysylltiedig ac agweddau diogelwch yn ymwneud â dod â digwyddiad o'r fath i ben.

Dywedodd y Prif Arolygydd Matt Scrase o Heddlu Dyfed-Powys:

“Nid oes fawr o amheuaeth bod digwyddiadau o’r fath wedi'u cynllunio’n dda, eu trefnu'n dda, a bod gwybodaeth leol yn bwysig o ran denu pobl at gae neu ardal benodol o dir, sydd wedi'i thargedu’n flaenorol fel lleoliad addas.

“Anogir ffermwyr, tirfeddianwyr a chymunedau lleol i hysbysu'r heddlu ar unwaith os gwelir gweithgaredd amheus. Gallai hyn fod yn nifer anarferol o gerbydau, yn arbennig faniau gwersylla, faniau neu lorïau yn y cyffiniau, tresmaswyr anghyfreithlon sydd efallai'n 'archwilio' lleoliadau rhag blaen.”

“Medraf sicrhau cymunedau lleol y bydd yr Heddlu’n cymryd camau gweithredu priodol er mwyn atal cynulliadau anghyfreithlon ac ymdrin yn gadarn ag unrhyw dramgwyddau troseddol sy’n cael eu canfod neu eu datgelu.” 

Hefyd, anogir aelodau o’r cyhoedd i fod yn wyliadwrus ynglŷn â phobl sy'n holi tirfeddianwyr neu sy'n holi oddi amgylch am dir gan honni eu bod am ei hurio ar gyfer gweithgareddau derbyniol megis merlogampau neu ddigwyddiadau’r Sgowtiaid a’r Geidiau.

Cysylltwch â’r Heddlu ar 101 er mwyn riportio unrhyw weithgarwch amheus.