07 Gor 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn galw ar ffermwyr, perchnogion tir lleol a’r cyngor cymuned i fod ar eu gwyliadwriaeth dros yr wythnosau nesaf am unrhyw arwyddion bod cynulliadau anghyfreithlon yn debyg o gael eu cynllunio ar eu tiroedd – sy’n cyd-daro â thymor yr haf.

Er nad oes unrhyw dystiolaeth benodol bod digwyddiad yn cael ei drefnu ar gyfer y Sir, mae rhwydweithio cymdeithasol yn ei gwneud hi’n haws i drefnwyr ledaenu’r neges am ddigwyddiadau, ac mae modd i’r niferoedd sy’n mynychu’r digwyddiadau hyn dyfu’n gyflym.

Gall cynulliadau – megis refs - beri cryn bryder i'r gymuned ac, os na eir i'r afael â hynny'n gyflym, mae'n anodd rhoi terfyn arnynt neu eu rheoli fel arall, yn aml oherwydd y nifer fawr o bobl sy'n gysylltiedig ac agweddau diogelwch yn ymwneud â dod â digwyddiad o'r fath i ben.

Dywedodd Nigel Hayes, Swyddog Trwyddedu’r Heddlu ar gyfer Sir Benfro, “Nid oes fawr o amheuaeth bod digwyddiadau wedi'u cynllunio’n dda, eu trefnu'n dda a bod gwybodaeth leol yn bwysig o ran denu pobl at gae neu ardal benodol o dir, sydd wedi'i thargedu fel lleoliad addas.

“Anogir ffermwyr a thirfeddianwyr i hysbysu'r heddlu ar unwaith os gwelir gweithgaredd amheus. Gallai hyn fod yn nifer anarferol o gerbydau, yn arbennig faniau gwersylla, faniau neu lorïau yn y cyffiniau, tresmaswyr anghyfreithlon sydd efallai'n 'archwilio' lleoliadau rhag blaen.”

Hefyd, anogir aelodau o’r cyhoedd i fod yn wyliadwrus ynglŷn â phobl sy'n holi tirfeddianwyr neu sy'n holi oddi amgylch am dir gan honni eu bod am ei hurio ar gyfer gweithgareddau derbyniol megis merlogampau neu ddigwyddiadau’r Sgowtiaid a’r Geidiau.

Hefyd, dywedodd y Rhingyll Martin Vaughan: Bu cynnydd yn nifer y ‘Partïon Traeth’ heb eu trefnu ledled Sir Benfro eleni hefyd, sydd wedi denu nifer fawr o bobl ifainc/plant ysgol i ymgynnull yn y lleoliadau â chryn dipyn o alcohol yn eu meddiant. Mae’r rhan fwyaf o’r bobl ifainc rhwng 14 a 17 oed ac oherwydd faint o alcohol mae rhai mynychwyr yn yfed, bu cynnydd sylweddol mewn achosion sy’n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, difrod troseddol ac effaith negyddol ar y gymuned yn gyffredinol. Byddem yn annog rhieni i fod yn ymwybodol o ganlyniadau rhoi alcohol i’w plant a’u gollwng heb ofalydd yn y mathau hyn o gynulliadau.

I gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys, galwch 101 a gofynnwch am gael siarad â’r Rhingyll neu’r Arolygydd ar ddyletswydd yng Ngorsaf Heddlu Hwlffordd.