22 Meh 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i ffermwyr a thirfeddianwyr lleol fod yn wyliadwrus dros yr ychydig fisoedd nesaf am arwyddion sy’n rhybuddio fod unrhyw ymgynnull anghyfreithlon yn cael ei drefnu ar gyfer eu tir dros yr haf.

 

Gall ymgynnull - fel rêfs anghyfreithlon - achosi cryn bryder i’r gymuned ac os nad ymdrinnir â hyn yn gyflym, maent yn anodd eu stopio neu eu rheoli mewn ffordd arall, yn aml o ganlyniad i niferoedd mawr y bobl sy’n rhan ohonynt ac agweddau diogelwch yn ymwneud â chwalu digwyddiad o’r fath.

 

Meddai’r Uwch-arolygydd Robyn Mason: “Does fawr o amheuaeth fod digwyddiadau o’r fath wedi eu cynllunio a’u trefnu’n dda a bod gwybodaeth leol yn bwysig wrth dynnu’r prif grŵp at gae penodol sy’n hawdd ei dargedu, neu ddarn o dir sydd wedi cael ei dargedu eisoes fel lleoliad addas.

 

“Anogir ffermwyr, tirfeddianwyr a chymunedau lleol i adrodd am unrhyw weithgarwch amheus i’r Heddlu ar unwaith; gallai hyn fod yn nifer anghyffredin o gerbydau, yn enwedig faniau gwersylla, faniau neu dryciau yn yr ardal, tresmaswyr anghyfreithlon a fydd efallai’n rhagchwilio safleoedd cyn y digwyddiad.

 

“Gallaf sicrhau cymunedau lleol y bydd yr Heddlu’n cymryd camau priodol i atal ymgynnull anghyfreithlon ac yn ymdrin yn gadarn ag unrhyw droseddau a ddarganfyddir neu a ddatgelir.”

 

Anogir aelodau o’r cyhoedd hefyd i fod yn wyliadwrus o unigolion sy’n cysylltu â thirfeddianwyr neu’n ymholi ynghylch tir, a hynny drwy roi’r argraff eu bod yn dymuno llogi ar gyfer gweithgareddau sy’n ymddangos yn dderbyniol, fel merlogampau neu ddigwyddiadau sgowtiaid/guides.

 

Cysylltwch â’r Heddlu ar 101 gydag adroddiadau am unrhyw weithgarwch amheus.