12 Medi 2014

Mae ymgyrch newydd “Rheol 20mya y Tu Allan i Ysgolion” yn cael ei lansio ym mis Medi 2014 gan ganolbwyntio ar wneud ffyrdd yn fwy diogel mewn cymunedau. Bydd GanBwyll – Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru – yn gorfodi mewn ardaloedd 20mya ac yn addysgu gyrwyr am bwysigrwydd glynu wrth y terfyn cyflymder perthnasol. Mae’r ymgyrch wedi’i hanelu’n bennaf at leihau’r perygl i bobl ifainc a chynorthwyo cymunedau lleol â mis Medi’n amser allweddol ar gyfer plant ar ddechrau’r flwyddyn academaidd.
 
Mae ardaloedd 20mya - parthau a chyfyngiadau fel ei gilydd - wedi bodoli ers peth amser, ac mae’n bwysig fod gyrwyr yn deall fod yr ardaloedd 20mya hynny yno er mwyn gwella diogelwch, a bod methu â chadw o fewn y cyfyngiad yn rhoi plant mewn perygl, ac yn gadael gyrwyr yn agored i erlyniad. 
 
Bydd GanBwyll yn canolbwyntio ar orfodi mewn ardaloedd 20mya y tu allan i ysgolion ym mis Medi. Bydd gwell gorfodi o fewn yr ardaloedd hyn yn cynyddu cydymffurfiaeth â’r terfyn cyflymder ac yn cyfrannu at ddiogelwch ffyrdd yng Nghymru.
 
Yn ogystal, dangoswyd fod cyflymderau arafach mewn cymunedau’n annog pobl i fod yn fwy egnïol drwy feicio a cherdded mwy. Yn ôl Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau yng Nghymru (ROSPA), er bod perygl o 20% y bydd rhywun yn dioddef anaf angheuol os yw’n cael ei daro gan gar sy’n teithio ar gyflymder o 30mya, mae hyn yn gostwng i 2.5% yn unig os yw’r car yn teithio ar gyflymder o 20mya.
 
Dywedodd Chris Hume, Rheolwr Partneriaeth, GanBwyll, "Bydd lansio “Rheol 20mya y Tu Allan i Ysgolion” yn helpu defnyddwyr ffyrdd i stopio, meddwl ac arafu, gan annog yr holl bobl leol sy’n defnyddio’r ffyrdd i fod â mwy o barch tuag at ei gilydd, yn ogystal â’u cymuned a’r ardal. Byddwn ni’n parhau i gydweithio â’n partneriaid ar weithgareddau ymgysylltu cymunedol er mwyn gwneud y strydoedd y tu allan i’n hysgolion yn fwy diogel. Ein nod yw i bawb yng Nghymru ddeall yr effeithiau posibl gyrru’n gynt na’r terfyn cyflymder o 20mya ar deuluoedd a ffrindiau.”
 
"Dylai gyrwyr fod yn ymwybodol y byddwn ni hefyd yn parhau i orfodi’r terfyn cyflymder a throseddau traffig eraill megis y defnydd o ffonau symudol a gwregysau diogelwch a fydd yn ymgysylltu â’r ymgyrchoedd TISPOL a Pwyllwch sydd wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi.” 
 
Dywedodd Tim Burton, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, "Mae bywydau gormod o bobl ifainc yn cael eu peryglu oherwydd gyrru gwael. Dylai pob modurwr ystyried y neges 20mya hon – bydd yn helpu i osgoi trasiedi bersonol a thor calon i deuluoedd ar ein ffyrdd.”
 
Mae’r Dirprwy Brif Gwnstabl Carl Langley, arweinydd ACPO ar gyfer diogelwch y ffyrdd ledled Cymru, wedi cefnogi’r ymgyrch hon ar ran y pedwar heddlu yng Nghymru. “Gallai’n plant fod yn agored i niwed o gwmpas ysgolion am sawl rheswm, gan gynnwys parcio anystyriol, canolbwyntio ar ffrindiau yn hytrach na’r ffordd, ac wrth gwrs, gyrwyr sy’n gyrru’n gynt na’r terfynau cyflymder, sydd yno i gynyddu diogelwch holl ddefnyddwyr y ffyrdd.”
 
"Terfynau. Dyna’n union yw terfynau cyflymder. O gwmpas ysgolion, gall 30mya fod yn rhy gyflym. Y pellter stopio ar ffordd sych ac mewn amgylchiadau da yw 23 medr, neu 6 hyd car. Ar gyflymder o 20mya, mae hyn yn haneri i 12 medr, neu 3 hyd car. Mae hyn yn dangos pwysigrwydd terfynau cyflymder o 20mya gerllaw ysgolion ac yn cefnogi’n bwriad i orfodi’r cyfyngiadau 20mya hyn drwy gydol yr ymgyrch hon.”
 
Dywedodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru, "Gallai’n plant fod ymysg y defnyddwyr ffyrdd sydd fwyaf agored i niwed oherwydd eu hoed a’u diffyg profiad mewn rhai sefyllfaoedd. Bydd lleihau cyflymderau y tu allan i ysgolion yn annog plant i gerdded neu feicio i’r ysgol, lleihau tagfeydd, a gwella’r amgylchedd preswyl. Gan weithio â’n partneriaeth yn GanBwyll, rydym eisiau atgoffa gyrwyr a beicwyr fod cyflymderau is yn darparu amgylchedd ffordd mwy diogel.”
 
Mae GanBwyll yn glynu wrth ganllawiau Llywodraeth Cymru ac ACPO, ond gofynnwn i bob gyrrwr fod yn ofalus - nid oes amseroedd na lleoliadau sy’n rhydd o orfodi. Ymdrinnir â phob safle gorfodi ar sail achos wrth achos.

 

-DIWEDD-

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:-

Lesa Hitchings
Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata
Ffôn: 01792 637764 neu 07919626311