21 Chw 2018

Mae swyddogion a staff wedi bod yn dysgu mwy am sut i ymdrin â cham-drin domestig, ymddygiad cyfyngol a gorthrechol ac adnabod risgiau gyda help Cymorth i Fenywod Cymru.

Trefnwyd diwrnod hyfforddi gan Wasanaeth Dioddefwyr a Thystion Goleudy ym Mhencadlys yr Heddlu, a oedd yn cynnwys amryw o bynciau. Agorwyd y diwrnod gan y Dirprwy Brif Gwnstabl Darren Davies, cyn i reolwr Goleudy, Nichola Rance, roi cyflwyniad am y gwasanaeth a ddarperir i ddioddefwyr a thystion trosedd.  

Yna, cymerodd Cymorth i Fenywod Cymru yr awenau, gan roi cyflwyniadau a fydd o gymorth arbennig i swyddogion lifrog sy’n ymateb i alwadau cam-drin domestig perygl isel a pherygl canolig.

Cyflwynwyd y ffeithiau a’r ystadegau allweddol i’r grŵp, yn ogystal â deddfwriaethau a diffiniadau – diffiniadau’r Swyddfa Gartref o gam-drin domestig, ymddygiad cyfyngol a gorthrechol, a Bil Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015.

Ystyriwyd mythau a realitioedd digwyddiadau domestig, gan edrych ar agweddau a thybiaethau mewn perthynas â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, ac archwiliwyd i ymddygiad cyfyngol a gorthrechol a chymlethdodau’r effaith ar y dioddefydd.

Rhoddwyd cyflwyniad a throsolwg o’r Model Rheoli ac Asesu ac Adnabod Risg Cam-drin Domestig, Stelcio ac Aflonyddu a Thrais ar sail Anrhydedd (DASH, 2009), a’r rheswm dros y cwestiynau a restrir ar y ffurflen DASH. Bydd hyn yn helpu swyddogion i ddeall pam mae angen iddynt holi cwestiynau penodol i ddioddefwyr. Yna, cymerodd y grŵp ran mewn ymarfer ymarferol manwl lle’r oedd angen defnyddio DASH.  

MARAC (Cynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg) oedd y pwnc nesaf i gael ei drafod, sef cyfarfod lle mae asiantaethau’n siarad am y perygl o niwed yn y dyfodol i bobl sy’n profi cam-drin domestig (ac os oes angen, eu plant), a llunio cynllun gweithredu er mwyn helpu i reoli’r risg hwnnw. Dysgodd y grŵp pwy sy’n mynychu’r cyfarfod, y datganiad cyfrinachedd o gwmpas y cyfarfod, sut i gyfeirio rhywun i MARAC, ac ymdrin â chyfeiriadau heb ganiatâd.

Cyn gadael, rhoddwyd rhestr i’r rhai a oedd yn bresennol o arfau defnyddiol ac adnoddau cymunedol er mwyn i weithwyr proffesiynol eu cynorthwyo yn y dyfodol.

Dywedodd Nichola Rance, rheolwr Goleudy: “Roedd y diwrnod hyfforddi’n llwyddiannus dros ben, ac rwy’n siŵr fydd y cyflwyniadau gan sefydliad Cymorth i Fenywod Cymru’n profi’n werthfawr iawn o ran cynorthwyo swyddogion lifrog pan maen nhw’n ymateb i alwadau sy’n ymwneud â cham-drin domestig yn y dyfodol.

“Hoffwn ddiolch i bawb a oedd yn bresennol, yn arbennig Cymorth i Fenywod am eu cefnogaeth.”