18 Medi 2018

Mae Goleudy wedi ei amlygu fel gwasanaeth sy’n cefnogi dioddefwyr a thystion trosedd yn dda yn Strategaeth Dioddefwyr y Llywodraeth sydd newydd ei lansio.

Mae’r Ysgrifennydd Cyfiawnder wedi nodi sut y bydd y Llywodraeth yn sicrhau bod cefnogaeth i ddioddefwyr yn gyson â natur newidiol trosedd ac yn hybu gwasanaethau ar bob cam o’r system cyfiawnder troseddol, o'r adeg pan gyflawnir trosedd hyd at, a'r tu hwnt i’r achos llys.

Mae Goleudy (gyda’i enw ystyrlon) yn wasanaeth annibynnol a gomisiynwyd gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, ac mae’n darparu cefnogaeth gyfrinachol ac am ddim i unrhyw un yr effeithiwyd arnynt gan drosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol, hyd yn oed os nad ydynt wedi adrodd amdano i’r heddlu.

Meddai Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys: “Rwy’n croesawu’r Strategaeth Dioddefwyr, ac rwy’n falch iawn fod y gofal eithriadol i ddioddefwyr a ddarperir gan y Tîm Goleudy unwaith eto wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol. Mae cefnogaeth i ddioddefwyr a thystion bob amser wedi bod yn flaenoriaeth allweddol i mi, gan fod effaith trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gallu bod yn ddifrifol i ddioddefwyr. Rwy’n edrych ymlaen at weld gwaith blaengar Goleudy’n datblygu, i sicrhau bod dioddefwyr yn derbyn cefnogaeth wedi ei deilwra er mwyn ymdopi gydag effaith trosedd a dod drosto.

Meddai’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Richard Lewis: “Rydw i wrth fy modd o weld Goleudy’n cael ei amlygu fel gwasanaeth sy’n gweithio’n dda i gefnogi dioddefwyr a thystion trosedd. Mae gweithwyr cefnogi’n cynnig gwasanaeth amhrisiadwy i bobl sy’n dioddef o ganlyniad i drosedd a gyflawnwyd. 

"Mae’r gydnabyddiaeth genedlaethol hon yn ardderchog ac yn ategu at y gydnabyddiaeth arfer gorau a dderbyniodd ym mis Mawrth eleni gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi.”

Agorodd Goleudy ei linellau i ddioddefwyr a thystion trosedd am y tro cyntaf yn Ebrill 2017. Yn Ebrill 2018 dechreuodd gynnig cefnogaeth i ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gydnabod yr effaith niweidiol y gall y math hwn o ymddygiad ei gael ar unigolyn neu ar y gymuned ehangach.

Mae gan y gwasanaeth ganolfan ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys ac mae ganddo weithiwr cefnogi ym mhob sir yn ardal yr heddlu - Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth emosiynol, ymarferol a phersonol i bob dioddefydd a thyst trosedd, o droseddau difrifol a chymhleth, i ddioddefwyr twyll, a chefnogi dioddefwyr terfysgaeth a seiberdrosedd.

Mae Goleudy’n cefnogi dioddefwyr drwy amrediad o wasanaethau gan gynnwys rhai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy ymweliadau cartref, a gall greu cynlluniau cefnogi unigol i sicrhau bod dioddefydd neu dyst yn cael y gefnogaeth sydd fwyaf priodol i’w anghenion penodol.

Meddai Rheolwr Goleudy, Nichola Rance: “Mae Strategaeth y Llywodraeth yn amlygu’r modd y mae gan ddioddefwyr yr hawl i wybod a deall eu bod, ac y byddant, yn cael eu diogelu, y byddant yn cael gwrandawiad ac y byddant yn cael eu parchu. Dyma brif amcanion Goleudy ac maent yn graidd i’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i’n cymunedau.

“Rydym yn dilyn Cod y Dioddefwyr yn y gwasanaethau rydym yn eu darparu ac rydym yn falch o fod yn gallu darparu gwasanaeth amserol, gwybodus a thosturiol i’r rhai hynny sy’n ceisio ein gwasanaeth ac ein cyngor. Mae ein gwasanaeth wedi ei arwain gan ddioddefwyr, ac mae pob cynllun cefnogi wedi ei deilwra ac wedi ei lunio’n unigol er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaeth sy’n briodol ar gyfer y dioddefydd penodol.

“Rwy’n annog unrhyw un sydd wedi bod yn ddioddefydd neu’n dyst i drosedd neu ymddygiad anghymdeithasol i gysylltu â ni ac fe wnawn ni eich cefnogi’n llawn.”

Am fwy o wybodaeth ynghylch Goleudy ewch at www.goleudyvictimandwitnessservice.org.uk neu ffoniwch 0300 123 2996. Mae llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10yb hyd at 6pm.