19 Mai 2014

Bydd Heddlu Dyfed Powys yn gweithredu grymoedd newydd ddydd Llun 19 Mai 2014 i helpu i ddiogelu dioddefwyr cam-drin domestig yn well.  

Mae Rhybudd Diogelu Cam-drin Domestig a Gorchymyn Diogelu Cam-drin Domestig yn bwerau newydd sy'n galluogi'r heddlu i ddarparu diogelwch brys yn syth, trwy ymyrryd mewn achos lle mae'r heddlu'n credu y gall dioddefwr fod dan berygl o ddioddef trais, neu'n pryderu am ymddygiad treisiol yn y cartref, ond heb fod â digon o dystiolaeth i gyfiawnhau cyhuddiad troseddol.

Cyhoeddir y rhybuddion gan uwch heddweision, a gallant osod rhai gwaharddiadau a chyfyngiadau ar droseddwyr i ddiogelu dioddefwyr.   Dywedodd Ditectif Arolygydd Neil Jenkins, o Uned Diogelu'r Cyhoedd Heddlu Dyfed Powys:  "Bydd Rhybuddion a Gorchmynion yn caniatáu i ni ddiogelu'r dioddefwr ar frys yn sgil digwyddiad trais domestig.  Maent yn rhoi amser, gofod a chymorth i ddioddefwyr gynllunio dyfodol mwy diogel, trwy gadw'r troseddwyr bant ohonynt." 

"Gall y pwerau hyn bontio'r bwlch trwy ddiogelu'r dioddefwr ar frys pan fydd y perygl o drais yn parhau.Os bydd rhywun yn gweithredu'n groes i rybudd, bydd modd ei arestio'n syth a'i gadw yn y ddalfa i ymddangos o flaen llys er mwyn i'r llys ystyried gorchymyn llawn.  Gall gweithredu'n groes i orchymyn arwain at ddirwy o hyd at £5,000 neu ddeufis yn y carchar. Am ragor o wybodaeth am y pwerau newydd, gweler y daflen atodedig.

Cefndir:

  • Mae Rhybudd Diogelu Cam-drin Domestig a Gorchymyn Diogelu Cam-drin Domestig yn bwêrau newydd a gyflwynwyd dan Ddeddf Trosedd a Diogelwch 2010.  
  • Cyn dyfodiad y gorchmynion hyn, nid oedd modd gwahardd y sawl a gyflawnodd y cam-drin o’u cartrefi oni bai eu bod wedi’u harestio neu eu cyhuddo o drosedd, ac fe’u gwaharddwyd naill ai wrth i'r heddlu ddefnyddio amodau mechnïaeth neu ynteu wrth i'r dioddefwr geisio gorchymyn yn y llysoedd sifil.  Mae'r pwerau newydd yn golygu y caiff yr heddlu wahardd camdrinwyr treisiol o'u cartrefi am gyfnod a bennir gan lys yr ynadon (rhwng 14 a 28 diwrnod), gan ganiatáu i'r dioddefwyr aros yn eu cartrefi yn hytrach na ffoi i gartref ffrind, neu i loches, i ddianc rhag y sawl sy'n eu cam-drin.  Mae hyn yn rhoi hoe allweddol iddynt, ac yn caniatáu amser iddynt ystyried eu dewisiadau.  Os bydd y sawl sy'n eu cam-drin yn gweithredu'n groes i Orchymyn, gall hynny arwain at gyfnod yn y carchar.
  • O fewn 48 awr ar ôl cyhoeddi Rhybudd, cynhelir gwrandawiad yn Llys yr Ynadon, lle mae modd troi'r Rhybudd yn Orchymyn, a phennu hyd y gorchymyn.