15 Medi 2017

Ymddangosodd Gordon Fleming, sy’n 66 oed, o flaen Llys y Goron Abertawe heddiw ac fe’i dedfrydwyd i 10 mlynedd yn y carchar.

Roedd e wedi ymddangos o flaen Llys yr Ynadon Aberystwyth ar ddydd Mawrth y 25ain o Ebrill a phlediodd yn euog i droseddau rhywiol yn erbyn plant a gyflawnwyd yn ardal  Powys yn ystod y 1970au.

Plediodd yn euog wedyn i gyhuddiadau pellach ar ddydd Iau, y 10fed o Awst pan ymddangosodd o flaen Llys y Goron Abertawe.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Steve Davies, a arweiniodd yr ymchwiliad :

“Mae hon yn ddedfryd garchar sylweddol i’w gosod ar droseddwr a gyflawnodd troseddau rhywiol sy heb fod yn ddiweddar. Mae’r ddedfryd yn cydnabod y rheolaeth a’r niwed tymor hir a achoswyd i ddioddefwyr gan unigolyn a gamddefnyddiodd yr ymddiriededd oedd ynghlwm wrth ei swydd i gam-drin plant yn rhywiol.

“Hoffwn i ddiolch i bawb yr effeithiwyd am eu dewrder wrth ddod ymlaen ac arweiniodd hwnnw at y ddedfryd a gafwyd heddiw.

“Rydym yn dal i weithio gyda’n partneriaid i sicrhau bod y rhai sy’n goresgyn cael eu cam-drin yn rhywiol yn cael y lefel uchaf bosib o gymorth.”

Mae diogelwch, lles a gwarchod pobl sy’n agored i niwed yn flaenoriaeth sicr gan Heddlu Dyfed-Powys Police.

Os ydych yn cael eich effeithio gan gam-drin, ddylech chi ddim dioddef yn ddistaw. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan:

·        Yr Heddlu ar 101 neu ewch at www.dyfed-powys.pnn.police.uk

·        Cymorth i Ddioddefwyr 08453 030 900

·        Comisiynydd y Plant dros Gymru ar 0808 801 1000 neu ewch at www.childcomwales.org.uk

·        NSPCC ar 0808 800 5000 neu ewch at www.nspcc.org.uk

Neu siaradwch â rhywun y gallwch ymddiried ynddynt.

DIWEDD

15.09.17