24 Chw 2014

Ddydd Mercher 20 Tachwedd, cyfarfu Grŵp Hyder a Chydraddoldeb Powys er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch Dementia. Cofrestrodd y 34 unigolyn o asiantaethau partner a oedd yn bresennol ar gyfer bod yn ‘Gyfeillion Dementia’ ar ôl derbyn cyflwyniad pellach gan Rhiannon Davies, Cadeirydd Grŵp Llywio Cymunedol Cymorth Dementia Aberhonddu a’r Gelli Gandryll, a gwirfoddolwr â’r Gymdeithas  Alzheimer.
Ar ran Grŵp Hyder a Chydraddoldeb Heddlu Dyfed-Powys, roedd PCSO Dan Garnell (Ystradgynlais), PCSO Alan Williams (Aberhonddu) a PCSO Jason O’Neill (Llanfair-ym-Muallt) yn bresennol yn lansiad swyddogol y Cynllun Cyfeillion Dementia yng Nghymru a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, nos Fercher 19 Chwefror 2014, lle y cyflwynwyd eu bathodynnau Cyfeillion Dementia iddynt gan Ruth Jones MBE, sydd wedi dangos ei chefnogaeth tuag at y fenter hon ar ôl iddi golli ei mam-yng-nghyfraith i’r salwch yn 2012.
“Rhoddodd y mewnbwn hwn fewnwelediad gwerthfawr i ni i glefyd Alzheimer a’i effaith dirywiol ar yr ymennydd,” meddai PCSO Garnell. “Caniataodd ni i gael gwell dealltwriaeth a helpodd ni i adnabod arwyddion posibl dementia.”
Ychwanegodd yr Arolygydd Brian Jones: “Bydd cael gwell ymwybyddiaeth yn golygu y gellir ymgymryd ag ymagwedd fwy integredig er mwyn cynorthwyo’r rhai sydd help, ac rwy’n siŵr y bydd hyn yn gwella hyder y rhai sy’n byw â Dementia yn y Gwasanaeth Heddlu a’r gweithio-partneriaeth.”