17 Rhag 2013

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru’n arwain yr ymateb aml-asiantaeth i ollyngiad nwy yn ardal Llanerch, Llanelli. Codwyd pryderon ynghylch arogl nwy cryf am oddeutu 18:05 heno. Yn dilyn ymholiadau ac ymgynghoriad â’r cwmni cyfleustodau a phenderfynwyd gwacáu 80 cartref o fewn ardal 100 medr o Lanerch er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd yn yr ardal honno. Aed â’r rhai y gofynnwyd iddynt symud i Ganolfan Hamdden Llanelli. Bellach, maent wedi dychwelyd i’w cartrefi. Ni ddioddef neb unrhyw anafiadau. Bydd gwaith yn parhau er mwyn sicrhau fod y gollyngiad nwy’n cael ei drwsio ac nad oes unrhyw berygl pellach oherwydd hyn.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Ian John: “Rydym yn diolch i’r preswylwyr lleol am eu cydweithrediad a’u dealltwriaeth yn ystod y broses wacáu hon. Rydym yn deall yr anghyfleustra a achoswyd, ond roedd hi’n gwbl angenrheidiol er mwyn sicrhau diogelwch pawb yn yr ardal. Bydd y cwmni cyfleustodau’n parhau â’u hymdrechion, a bydd swyddogion yn aros yn y lleoliad i’w cynorthwyo. Bydd traffig hefyd yn cael ei gyfyngu yn yr ardal am gyfnod er mwyn galluogi’r cwmni cyfleustodau i gwblhau’r gwaith. Os oes gan unrhyw un bryderon pellach ynglŷn ag arogl nwy ag ati, medrwch alw 101, neu 999 os yw’n argyfwng.”