17 Gor 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwahodd pawb sy’n ymweld â’r Sioe Frenhinol i’w babell, sy’n seiliedig ar thema parti gardd, a chymryd rhan yn Y Gynhadledd Fawr. 

Mae’r soffas a’r gemau yn eu lle, mae’r llawr porfa wedi’i osod, ac mae’r baneri i fyny yn barod ar gyfer y digwyddiad, sy’n cychwyn yn Llanfair-ym-Muallt ddydd Llun 18 Gorffennaf.

Bydd ymwelwyr yn medru archwilio cerbyd heddlu, cwrdd â chi heddlu, gwisgo i fyny fel swyddog heddlu neu SCCH, a chael lluniau wedi’u tynnu ar gyfer Instagram.

Dewch i mewn ac ymlaciwch yn yr eisteddle cyfforddus a chymerwch ran yn Y Gynhadledd Fawr. Holir rhai cwestiynau anffurfiol i bobl am eu profiadau o’r heddlu a’r hyn maen nhw’n disgwyl gan swyddogion.

Er mwyn caniatáu i bobl sgwrsio’n hawdd heb fod y plant yn tynnu eu sylw, bydd yno fan chwarae arbennig i blant lle bydd modd iddynt gael eu holion bysedd wedi’u cymryd, lliwio llun sy’n ymwneud â’r heddlu, a chwarae gêm gardd fawr sy’n seiliedig ar yr heddlu.

Dywedodd Uwch-arolygydd Powys, Robyn Mason: “Dewch i ymlacio ac ymuno yn yr hwyl yn ein pabell. Rydyn ni’n cynnig man pleserus i bobl ymlacio, cwrdd â’r heddlu a staff arbenigol, ac ymuno â’r Gynhadledd Fawr. Byddwn ni’n gofyn i bobl am eu profiadau o ran yr heddlu, beth maen nhw’n disgwyl wrthym, a beth fedrwn ni wella. Hefyd, bydd digon o gyfle i ymwelwyr cael cyngor gwerthfawr ynghylch sut i ddiogelu eu hunain rhag trosedd, yn arbennig seiberdroseddu a thwyll, sy’n broblem gynyddol.”

Hefyd, bydd ymwelwyr yn medru profi eu gwybodaeth am sut i ddefnyddio rhifau 101 a 999 yr heddlu’n briodol a chymryd rhan mewn cadw’u cymunedau’n fwy diogel drwy gofrestru â System Negeseuon Cymunedol newydd Dyfed-Powys.

Bydd arbenigwyr o’r Tîm Troseddau Arianno a’r Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu yn barod y wirio gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd ar ffonau, llechi a gliniaduron yn ein hardal arbennig ar gyfer gwirio technoleg. 

Yn ogystal â’r babell a’r patrolau ar droed, bydd Gorsaf Heddlu Symudol yn bresennol ger y Cylch Gwartheg. Bydd SCCH yno’n cynnig cyngor ac arweiniad ynghylch materion plismona gwledig.

 

Am ragor o ddiweddariadau ynghylch y Sioe Frenhinol, dilynwch ni ar Twitter a Facebook, neu galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk.