11 Maw 2014

Yn ystod wythnosau diweddar, mae ardaloedd Dyffryn Tywi, Hendy-gwyn a De Sir Benfro wedi profi cynnydd yn nifer y troseddau lladradau olew gwresogi a disel. Gofynnwyd i gymunedau fod yn wyliadwrus a dilyn cyngor atal trosedd, ond mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys hefyd wedi bod yn arbennig o effro i unrhyw weithgarwch amheus mewn perthynas â throseddau o’r fath.

Ar ddydd Sadwrn 8 Mawrth 2014, roedd swyddogion yn ardal Llangadog yn cynnal arsylwadau pan dynnwyd eu sylw at gerbydau yn yr ardal. Yn syth, cynhaliodd y swyddogion ymholiadau perthnasol a thrylwyr. Arweiniodd gwaith tîm da a chymorth swyddogion eraill at arést pedwar dyn 30, 25, 22 a 18 oed, ar amheuaeth o fynd â chyfarpar lladrata, a lladrata. Maent wedi’u rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth am weithgarwch amheus neu achosion o ddwyn olew i gysylltu â ni ar 101, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555111. Rydym yn cynghori’r cyhoedd i fod yn wyliadwrus a dilyn cyngor mewn perthynas â diogelu’ch olew:
• Cadwch lygad rheolaidd ar lefel yr olew yn eich tanc.
• Os oes modd, cedwch lefel y tanwydd yn isel a pheidiwch â llanw’r tanc yn llawn.
• Siaradwch â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau bach ac aml
• Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens o’i amgylch gan gynnwys drws sy’n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew. Rhowch y ffens yn sownd wrth byst solet gan adael tua 12 modfedd rhwng y ffens a’r tanc a dylid dodi to arno hefyd.
• Os oes gennych danc metel, dodwch glo clap a bollten gyplu gaeedig arno.
• Os oes gennych oleuadau diogelwch allanol, gofalwch eu bod yn gweithio a bod y synhwyrydd yn anelu i’r cyfeiriad iawn.