29 Gor 2014

Yn dilyn cwynion diweddar, mae Tîm Plismona Bro Llanfyllin wedi dod yn ymwybodol o weithgarwch allffordd anghyfreithlon yn ardal Coedwig Mathrafal, Pontrobert, Meifod.

Mae’r ardal hon yn boblogaidd ymysg cerddwyr a marchogwyr fel ei gilydd ac mae pryderon wedi’u codi ynghylch diogelwch personau eraill yn y lleoliad. Yn ogystal â bod yn beryglus, mae gweithgarwch allffordd anghyfreithlon hefyd yn niweidio’r amgylchedd a throedffyrdd/llwybrau ceffylau.

Atgoffir aelodau o’r cyhoedd y gall unrhyw un sy’n cael ei ddal yn cymryd rhan mewn gweithgarwch allffordd anghyfreithlon ar droedffordd/llwybr ceffylau gael ei erlyn o dan A.34 o’r Ddeddf Traffig Ffyrdd ac A.59 o Ddeddf Diwygio’r Heddlu. O dan y ddwy ddeddf, mae gyrwyr allffordd yn debygol o gael eu cerbydau wedi’u hatafaelu.

Mabwysiadwyd ymagwedd amlasiantaeth er mwyn mynd i’r afael â’r mater, sy’n cynnwys Cyngor Sir Powys, Heddlu Dyfed-Powys a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Ar hyn o bryd, mae gan Dîm Plismona Bro Llanfyllin ddiddordeb mewn adnabod perchennog sgrialwr oren mawr sydd wedi’i weld ar achlysur o gwmpas yr ardal leol ac o fewn Coedwig Mathrafal ei hun. Atgoffir unrhyw un sydd â gwybodaeth i adrodd am weithgarwch allffordd i Dîm Plismona Bro Llanfyllin ar 101. Bydd gwybodaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol.