30 Meh 2020

Mae’r heddlu’n gweithio mewn partneriaeth gydag undebau ffermio a chefn gwlad wrth iddynt gefnogi ymgyrch genedlaethol sy’n anelu at greu darlun o natur a ehangder caethwasiaeth fodern a masnachu pobl o fewn cymunedau.

O fewn Prosiect Aidant, sy’n cael ei arwain gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, bydd Heddlu Dyfed-Powys hefyd yn edrych ar yr effaith y mae cyfyngiadau teithio a deddfwriaeth COVID-19 wedi eu cael ar argaeledd llafur o fewn y diwydiant amaethyddol.

Meddai’r Ditectif Prif Arolygydd Anthony Evans: “Bydd Heddlu Dyfed-Powys, ac ein timau plismona gwledig yn benodol, yn cefnogi’r ymgyrch genedlaethol hon, sy’n rhedeg tan Orffennaf 24.

 

“Byddwn yn ymgysylltu gyda’r diwydiant amaethyddol ac yn codi ymwybyddiaeth o’r defnydd moesegol o lafur ac osgoi cam-fanteisio ar lafur, yn ogystal â gofyn i unrhyw bryderon gael eu codi gyda ni neu gyda’r Awdurdod Meistri Gangiau a Chamfanteisio ar Lafur.

“Byddwn hefyd yn gweithio gyda changhennau Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ac Undeb Amaethwyr Cymru er mwyn lledaenu gwybodaeth ynghylch caethwasiaeth fodern a sut i adnabod yr arwyddion ymhlith eu haelodau.

“Mae llafur dan orfod a gorfodol yn aml yn drosedd niweidiol a chudd a gall ei dioddefwyr fod wedi eu hynysu a’u cuddio o’r golwg yn fwy nag arfer yn ystod yr achos hwn o COVID-19. Fodd bynnag, mae cymorth a chefnogaeth ar gael.”

Er bod gwir raddfa caethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn anodd ei fesur, deellir bod nifer y dioddefwyr y gellir eu hadnabod yn cynyddu. Mae nifer o ddioddefwyr yn gweithio yn y diwydiant adeiladu, yn amaethyddiaeth, yn y diwydiant rhyw, ac mewn mannau fel bariau ewinedd neu lefydd golchi ceir, tra bod nifer cynyddol yn cael eu gorfodi i gyflawni gweithgarwch troseddol gan y rhai sy’n cam-fanteisio arnynt. Canfyddir plant yn gweithio yn yr amgylchiadau hyn, yn ogystal â mewn caethwasiaeth rhyw.

Mae nifer o ddioddefwyr wedi cael eu masnachu o dramor – yn aml o Ddwyrain Ewrop, De Ddwyrain Asia ac Affrica – ac yn aml cychwynnir camfanteisio arnynt yn ystod eu taith yma. Fodd bynnag, mae ffigurau diweddaraf yn dangos mai gwladolion Prydeinig sy’n ffurfio’r grŵp unigol mwyaf o blith y rhai hynny y camfanteisir arnynt.

Cyflawnir y Prosiect Aidant cyfredol er mwyn adnabod ac ymateb i’r darlun bygythiad newidiol o ganlyniad i COVID-19.

Meddai’r Ditectif Prif Arolygydd Evans: “Mae hi bron yn sicr bod cyfyngiadau ar symud a gweithgarwch yn cael effaith sylweddol ar fygythiad caethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn y DU.

“Cafwyd adroddiadau anecdotaidd o ddadleoli o sectorau ar gyfer y cyhoedd sydd wedi eu cau o ganlyniad i fesurau’r llywodraeth, fel llefydd golchi ceir a bariau ewinedd, i sectorau risg uchel amaethyddiaeth a’r gadwyn cyflenwi bwyd ehangach.

“Dros y tair wythnos nesaf rydym yn gobeithio ennill gwell dealltwriaeth o’r bygythiad, ac yn y pen draw diogelu dioddefwyr bregus caethwasiaeth a masnachu pobl, sy’n aml wedi eu cuddio o flaen ein llygaid.”

 

Gall unigolyn a allai o bosib ddod yn ddioddefydd caethwasiaeth fodern:
• Ddangos arwyddion bod eu symudiadau’n cael eu rheoli

  • Ddangos ofn neu bryder
  • Ganiatáu i eraill siarad ar eu rhan pan maent yn cael eu cyfarch yn uniongyrchol
  • Edrych fel petaent yn dioddef o ddiffyg maeth, edrych yn anniben neu fod ag anafiadau heb eu trin
  • Beidio bod â’u pasbort neu eu dogfennau teithio eraill yn eu meddiant, gan fod y dogfennau hyn yn cael eu cadw gan rywun arall
  • Beidio bod â rheolaeth o’u harian eu hunain neu eu cyfrifon banc
  • Gredu bod yn rhaid iddynt weithio yn erbyn eu hewyllys
  • Ddioddef trais neu fygythiadau o drais yn eu herbyn nhw eu hunain neu yn erbyn aelodau o’u teuluoedd a’u hanwyliaid.

 

Gellir rhoi adroddiadau o gaethwasiaeth fodern neu fasnachu pobl drwy ffonio 101, drwy ffonio’r Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern ar 08000 121 700, neu drwy fynd at <https://www.modernslaveryhelpline.org/>