11 Meh 2014

Wythnos diwethaf, gweithredodd swyddogion yn Llanelli nifer o warantau mewn eiddo yn Llanelli, Llwynhendy a Phorth Tywyn.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Andrew Davies, “Rydym wedi bod yn gweithio gydag amryw o asiantaethau cymorth er mwyn cymryd ymagwedd ataliol tuag at droseddolrwydd sy’n aml yn gysylltiedig â chyffuriau. Gweithredodd ditectifs ar wybodaeth a oedd gennym mewn perthynas â phobl roeddem yn eu hamau o fod â chyffuriau anghyfreithlon yn eu meddiant, er mwyn cael gwared ar y sylweddau o’n cymunedau.” 

Gweithredodd swyddogion saith gwarant. Arestiwyd chwe unigolyn ar amheuaeth o feddu ar gyffuriau a reolir, arestiwyd un unigolyn am feddu gyda’r bwriad o werthu, ac arestiwyd un unigolyn am ymosodiad domestig.

Roedd y timoedd yn cynnwys ditectifs, swyddogion bro lleol, timoedd ymateb arfog, cwnstabliaid gwirfoddol, swyddogion gyda Rheoli Troseddwyr yn Integredig (IOM) a swyddogion gyda chŵn yr heddlu.

Er mwyn cynnal y gwarantau a sicrhau cymunedau, roedd patrolau heddlu ychwanegol a phresenoldeb amlwg yn yr ardaloedd lle y gweithredwyd y gwarantau. Yn ogystal, bu timoedd plismona’r ffyrdd yn patrolio cymunedau er mwyn mynd i’r afael â throseddolrwydd arall.

Ychwanegodd y Ditectif Ringyll Davies, “Roedd tri maes i’r gweithgarwch hwn, sef gorfodi, lle y gweithredom ar gudd-wybodaeth er mwyn cael gwared ar gyffuriau o’n cymunedau; diogelwch cymunedol, lle y patroliodd timoedd bro’r ardal er mwyn sicrhau’r preswylwyr fod yr heddlu’n cymryd camau gweithredu cadarnhaol; ac yn olaf, atal trosedd, lle yr ydym yn gweithio gyda swyddogion o’r Rhaglen Ymyrraeth Cyffuriau a’r tîm IOM er mwyn rhoi cefnogaeth a chymorth i bobl sydd eisiau torri’r cylch troseddu. 

“Gweithredom gyfanswm o saith gwarant. Y gwahaniaeth y tro hwn, o gymharu â gweithgarwch blaenorol, yw ein bod ni wedi rhoi mwy o bwyslais ar atal a gweithio gyda’r tîm IOM a swyddogion o’r Rhaglen Ymyrraeth Cyffuriau er mwyn rhoi cymorth a chyngor i droseddwyr posibl, eu teuluoedd a’u ffrindiau.

“Mae ymgyrchoedd o’r natur hwn, sy’n cynnwys nifer o asiantaethau ac yn targedu llawer iawn o wybodaeth a dderbyniwyd ar yr un pryd, yn digwydd tair neu bedair gwaith y flwyddyn. Fodd bynnag, mae’n werth nodi bod swyddogion yn gweithredu ar wybodaeth a dderbynnir sy’n ymwneud â chyffuriau ar sail reolaidd.” 

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Vicky Oliver, sy’n gweithio gyda’r tîm IOM, “Mae IOM yn ymwneud â gweithio gydag asiantaethau eraill er mwyn lleihau troseddu a throsedd. Rydym yn adnabod pobl o fewn ein cymunedau sydd â hanes o droseddu ac yn gweithio gyda nhw er mwyn gwneud newidiadau i’w bywydau a rhoi stop ar droseddu. Gall hyn olygu help gyda llety, adferiad cyffuriau ac alcohol, rheoli dyled, neu help gyda hyfforddiant a chyflogaeth. 
Pan fyddwn ni’n gweithredu’r gwarantau hyn, rhan o’r gwaith, ar y cyd ag asiantaethau eraill, yw cynnig cyfle i bobl rydym yn gwybod y gallai elwa o IOM i gymryd rhan. Byddwn ni’n rhoi cytundeb ar waith ac yna byddant yn cael eu trin yn briodol gan yr heddlu.”

Ychwanegodd y Rhingyll Justin Evans, “Gwn fod preswylwyr eisiau i ni weithredu er mwyn cael gwared ar gyffuriau o’n cymunedau. Medrwn wneud hyn trwy gydweithio ag asiantaethau a’r bobl yn y cymunedau. Ar ôl pob gwarant, roedd gennym dimoedd bro’n patrolio ac yn siarad â phreswylwyr er mwyn esbonio beth oedd wedi digwydd a pham oedd cymaint o weithgarwch heddlu yn yr ardal. Rydym eisiau i bobl deimlo’n ddiogel, yn ogystal â bod yn ddiogel.”

DIWEDD

Nodiadau i Olygyddion

Fframwaith trosfwaol yw Rheoli Troseddwyr yn Integredig Cymru, sy’n helpu partneriaid cyflenwi lleol i ddatblygu strategaethau ac ymyriadau ar y cyd ar gyfer lleihau troseddu ac aildroseddu, a mynd i’r afael â throseddwyr a’u teuluoedd yn cael eu heithrio’n gymdeithasol. 

Mae’r prosiect wedi bod yn cael ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin ers chwe mis, ac mae ganddo 131 o aelodau. Pobl ydynt sydd wedi’u hadnabod ar gyfer IOM oherwydd eu hanes o aildroseddu, nifer y troseddau a gyflawnwyd a’u cefndiroedd.

Cyflwynir cyfeiriadau, ac maent yn cael eu ‘sgorio’ yn erbyn y blaenoriaethau ar gyfer y sir. Y blaenoriaethau yw’r ardaloedd lle yr ydym yn ceisio lleihau nifer y troseddau a’r patrymau aildroseddu. Yna, mae’r cyfeiriadau’n cael eu trafod gan Banel Dethol Aml-asiantaeth er mwyn gweld os yw’r unigolyn yn addas ar gyfer y cynllun. 

Mae’r aelodau’n cael cynnig cymorth i’w helpu i newid eu bywydau a rhoi stop ar eu troseddu. Mae yna saith llwybr lle y cynigir cymorth, sef: llety; agwedd, meddwl ac ymddygiad; plant a theuluoedd; cyffuriau ac alcohol; addysg, hyfforddiant a chyflogaeth; cyllid, budd-daliadau a dyled; ac iechyd. 

Pan fyddant yn ymuno â IOM, rhaid iddynt gytuno i stopio troseddu ac ymgysylltu â’r cymorth a’r gefnogaeth a gynigir iddynt. Os ydynt yn torri’r cytundeb hwn, byddant yn cael eu galw yn ôl os ydynt ar drwydded, neu’n cael eu trin yn briodol.

Mae nifer o straeon llwyddiant yn Sir Gaerfyrddin lle y mae pobl sydd wedi troseddu yn y gorffennol wedi’u cefnogi gan asiantaethau ac wedi trawsnewid eu bywydau. Hefyd, mae yna achosion lle nad yw pobl wedi ymgysylltu â’r cymorth ac wedi troseddu, ac mae’r heddlu wedi gweithredu’n briodol.