22 Gor 2020

Gweithredodd Heddlu Dyfed Powys a Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) saith gwarant fel rhan o ymchwiliad i ymgyrch bysgota anghyfreithlon ar afon Teifi.

Targedodd ymgyrch ddoe, oedd yn cynnwys 25 o swyddogion yr heddlu gan gynnwys y Tîm Troseddau Gwledig a naw swyddog gorfodi CNC, saith eiddo yn ardal Aberteifi oedd yn gysylltiedig â phobl y credir eu bod yn ymwneud â dal a chael eog a brithyll y môr, neu sewin, yn anghyfreithlon ar raddfa nas gwelwyd mo'i thebyg o’r blaen.

Dywedodd Arolygydd Llanbedr Pont  Steffan, Matthew Howells: “Mae graddfa ymgyrch heddiw’n dangos pa mor ddifrifol rydyn ni, a’n partneriaid, yn cymryd troseddau gwledig.

“Mae stociau pysgod ar eu hisaf erioed felly mae'n bwysig ein bod yn gweithredu yn erbyn unrhyw un a allai fod yn pysgota’n anghyfreithlon ac yn cael effaith niweidiol posibl ar stociau sydd eisoes yn prinhau.

“Mae hefyd yn annheg ar y pysgotwyr hynny sy’n gwneud y peth iawn ac yn pysgota o fewn y gyfraith.”

Mae’r eog a’r sewin yn rhywogaethau eiconig yng Ngorllewin Cymru ac yn gaffaeliad enfawr o ran denu pysgotwyr sy'n ymweld a rhoi hwb i'r diwydiant twristiaeth.

Daeth y gwarantau diweddaraf o ganlyniad i arestio dyn 33 oed o Geredigion ar amheuaeth o bysgota anghyfreithlon ar afon Teifi ar Fai 22. Mae wedi’i ryddhau dan ymchwiliad. ers hynny

O ganlyniad i’r gwarantau atafaelwyd pysgod a rhwydi a chafwyd gwybodaeth i gefnogi'r ymchwiliad.

Dynodwyd afon Teifi’n Ardal Gadwraeth Arbennig oherwydd poblogaethau'r eogiaid yn y dalgylch.

Dywedodd David Lee, Arweinydd Tîm Amgylchedd Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae’r stociau eog a sewin wedi bod yn dirywio’n ddifrifol yn afon Teifi yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae pawb eisiau gweld yr afon yn ffynnu a niferoedd y stoc yn cynyddu. Ni fyddwn yn oedi cyn gweithredu os oes gennym reswm i gredu bod pysgota anghyfreithlon ar raddfa fawr yn digwydd. Rwy'n ddiolchgar i'n cydweithwyr yn Heddlu Dyfed Powys am eu cefnogaeth yn yr ymgyrch hon."

Cafodd pedwar sewin ei atafaelu yn ystod yr ymgyrch.

Cafodd pedwar sewin ei atafaelu yn ystod yr ymgyrch.