17 Awst 2015

Ry ni wedi bod yn gweithio i newid y ffordd ry ni’n diogelu’n cymunedau gwledig ac wedi ymgysylltu ag undebau ffermwyr yng Nghymru i ddatblygu cynllun ac rydyn ni nawr yn gweld budd hynny yn ein cymunedau.

Dywed y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Liane James, “Ry ni wedi ymrwymo i wella mynediad i’n gwasanaethau heddlu a gwella’r ffordd ry ni’n atal ac yn mynd i’r afael â throsedd yn ogystal â diogelu pobl sy’n agored i niwed.

“Dros y ddwy flynedd diwethaf, ry ni wedi recriwtio a hyfforddi mwy o SCCH, gyda chymorth arian gan Lywodraeth Cymru, sydd yn ein cymunedau’n gweithio i ddatrys y materion penodol sy’n bwysig i chi a’ch teulu. Maen nhw’n sefydlu cynlluniau Gwarchod gwahanol i fynd i’r afael â materion sy’n bwysig i bobl megis Gwarchod Ffermydd, Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned, Gwarchod Badau, Gwarchod Ceffylau a Gwarchod Gatiau.

“Hefyd, rydyn ni wedi digidoleiddio ac mae timoedd plismona lleol wedi troi at Twitter i rannu newyddion, cyngor atal trosedd a’r mannau lle fyddan nhw er mwyn i chi siarad â nhw.

“Datblygiad arall yw’n gorsafoedd heddlu symudol newydd. Maen nhw’n cael eu cyflwyno drwy gydol yr haf a byddan nhw’n cael eu defnyddio gan dimoedd plismona lleol mewn trefi a phentrefi ar draws Dyfed-Powys.

“Nid yw’n ymwneud â bod yn amlwg yn unig. Mae’n ymwneud hefyd â thimoedd plismona’n medru ar wybodaeth arbenigol a’r medrusrwydd i ddeall materion gwledig a’u heffaith ar ffermydd a pherchnogion tir. Ry ni wedi penodi nifer o SCCH ym mhob sir fel swyddogion cyswllt gwledig. Mae ganddyn nhw wybodaeth benodol ynghylch materion gwledig neu’n dod o gefndir amaethyddol ac yn medru cynorthwyo â chyngor ynghylch atal lladrad offer ffermio, troseddau gwledig, lladradau defaid, diogelwch y ffyrdd a photsio.

“Fodd bynnag, ry ni’n edrych am fwy o gefnogaeth gan bobl sy’n byw yn ein cymunedau i’n helpu i wneud hyd yn oed mwy o welliannau. Rydyn ni dal yn recriwtio gwirfoddolwyr i ymuno â’n Cwnstabliaid Gwirfoddol i’n helpu i ddiogelu trefi a phentrefi. Ry ni’n cynnal sesiynau hyfforddi ym mhob sir ac wedi symleiddio’r rhaglen a’i chyfuno â phecyn ‘dysgu ar batrôl’.

“Mae mwy i’w wneud o hyd, a dros y chwe mis nesaf byddwn ni’n hyfforddi mwy o swyddogion ar faterion a throseddau sy’n effeithio ar bobl sy’n byw mewn cymunedau gwledig ac yn cynnal ymgyrchoedd penodol i ymdrin â throseddwyr yn ein hardal.”

Os hoffech wybod mwy am ein Strategaeth Plismona Gwledig, neu os hoffech weld pa un ai a yw’ch tîm plismona lleol ar twitter, galwch heibio i www.dyfed-powys.police.uk. I gael gwybod mwy am unrhyw un o’n cynlluniau gwarchod, medrwch siarad â’ch tîm plismona bro lleol, neu eu galw ar 101.

ASTUDIAETHAU ACHOS

Ceredigion yn Lansio’r Cynllun ‘Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned’
Mae’r cynllun ‘Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned’ yn cael ei dreialu yng Ngheredigion ar hyn o bryd, gyda golwg ar sefydlu arferion a phrosesau ar gyfer eu cyflwyno a’u gweithredu mewn ardaloedd eraill yn Nyfed-Powys.

Mae cynllun ‘Cadw Llygad ar Gyflymder’ peilot wedi’i sefydlu yng Nghiliau Aeron, Ceredigion. Mae wyth Gwirfoddolwr Cymunedol wedi’u nodi a’u hyfforddi, ac maen nhw wedi cynnal nifer o ymgyrchoedd gyda chefnogaeth swyddogion heddlu. Gwirfoddolwr cymunedol sy’n gweithredu’n annibynnol sy’n ymgymryd â’r cynllun. Mae’r heddlu’n cael eu hysbysu am ddyddiadau ac amserau ymgyrchoedd ‘Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned’ er mwyn ymateb i unrhyw faterion sy’n codi.

Mae’r cynllun wedi’i ehangu i gynnwys tair ysgol gynradd yng Ngheredigion a dwy ysgol gynradd ym Mhowys. Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu cynllun yn eich ardal chi, cysylltwch â’r Rhingyll Delme Rees drwy alw 101.

Nodiadau
Grŵp o wirfoddolwyr yw Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned sy’n monitro cyflymder cerbydau yn eu pentrefi a’u trefi gyda chymorth gan eu Tîm Plismona Bro lleol. Cyfeirir cerbydau sy’n goryrru at yr Heddlu gyda’r nod o addysgu gyrwyr yn hytrach nag erlyn.

Mae goryrru’n bryder i nifer o’n cymunedau, ac mae Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned yn cynorthwyo â chofnodi lefel y goryrru mewn ardal, a fydd, yn ei dro, yn cynorthwyo ag adnabod yr angen ar gyfer gorfodi cyflymder mwy traddodiadol gan yr Uned Plismona’r Ffyrdd, neu hyd yn oed gosod mesurau tawelu traffig megis arwyddion cyflymder sy’n fflachio pan mae cerbydau’n goryrru.

Mae’r pwyslais ar godi ymwybyddiaeth ynghylch goryrru mewn ardal i yrwyr, gyda gyrwyr sy’n goryrru’n derbyn llythyrau yn eu cynghori eu bod wedi gyrru trwy ardal Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned.
Darperir yr holl offer a hyfforddiant, a dim ond tri oedolyn 18 oed a hŷn sydd angen arnoch er mwyn sefydlu cynllun.

Cydweithio i Ddiogelu Cymuned Powys

Menter blismona leol yw Grŵp Gweithredu Gwledig Aberhonddu sy’n dod â’r Heddlu, Adnoddau Naturiol Cymru, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a chymuned leol Talybont ar Wysg at ei gilydd i atal trosedd a chadw pobl yn ddiogel yn yr ardal.

Ers iddo gychwyn, mae swyddogion wedi dychwelyd grŵp o sgowtiaid gwlyb i’w llety, atafaelu cerbydau heb yswiriant, adennill cyffuriau, arestio gyrwyr sydd wedi bod yn yfed alcohol, mynd i’r afael â cherbydau allffordd anghyfreithlon a rhoi cyngor i gannoedd o ymwelwyr. 

Dywedodd yr Arolygydd Matt Scrase, “Mae de Powys yn denu ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Yn aml, maen nhw’n canolbwyntio ar y cefn gwlad godidog ac yn anghofio am fesurau atal trosedd sylfaenol. Yn anffodus, mae troseddwyr yn gwybod hyn ac maen nhw’n targedu’r ardal, a gall ymwelwyr ddioddef trosedd. Mae’r ardal hefyd yn dioddef troseddau amgylcheddol, difrod i dir a niwsans a achosir gan yrru allffordd anghyfreithlon, ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad anystyriol.

“Er mwyn mynd i’r afael â hyn, mae angen inni fod yn arloesol a datblygu strategaeth a fyddai’n gwarchod ymwelwyr, cymunedau a busnesau fel ei gilydd. O ganlyniad, rydyn ni nawr yn cydweithio ac yn rhannu adnoddau ac arbenigedd er mwyn lleihau nifer y dioddefwyr, hyrwyddo diogelwch dŵr, atal colli offer ac amser sy’n effeithio ar effeithlonrwydd, ac yn gwneud y gymuned yn fwy diogel ac yn helpu ymwelwyr i deimlo’n fwy diogel.

“Mae’r prosiect yn ‘eiddo’ i’r Cyngor Cymuned, ac mae Cyrff Statudol yn ei gefnogi. Pob penwythnos, mae’r heddlu’n patrolio’r ardal gyda Swyddogion a gwirfoddolwyr yn darparu presenoldeb amlwg ac yn ymdrin ag unrhyw weithgarwch gwrthgymdeithasol neu anghyfreithlon. Hefyd, rydyn ni’n cynnig cyngor atal trosedd. Os darganfyddir cerbyd heb ofalydd â nwyddau gwerthfawr mewn golwg, rydyn ni’n postio llythyr atgoffa i dŷ’r perchennog er mwyn atal hyn rhag digwydd ar ymweliadau yn y dyfodol, gan gymryd cyfleoedd i ffwrdd wrth y troseddwyr.  

“Mae gan wirfoddolwyr a Chwnstabliaid Gwirfoddol sy’n gweithio ar y prosiect gysylltiad eisoes â phlismona gwledig, ond maen nhw’n derbyn hyfforddiant bywyd gwyllt ac amgylcheddol arbenigol gan Barciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

“Mae camau gorfodi hefyd yn gysylltiedig â’r gwaith hwn, felly rydyn ni’n gweithio â chydweithwyr sy’n cynnal ymgyrchoedd amrywiol sy’n canolbwyntio ar stopio a chwilio troseddwyr posibl gan chwilio am unrhyw eiddo sy’n cael ei ddal yn anghyfreithlon. Mae hyn yn arwain at atafaelu cyffuriau, ond rydyn ni’n gwybod bod cydberthynas uniongyrchol rhwng atafaeliadau cyffuriau uchel a throseddau meddiannu isel.

“Mae’n dda gen i adrodd na fu’r un dioddefydd yn yr ardaloedd targedig yng nghanol Bannau Brycheiniog ers i’r prosiect gychwyn, ac yn ystod yr amserau rydyn ni wedi’n lleoli yno.”

Cofrestru â’r Cynllun Gwarchod Ffermydd yn Sir Benfro

Mae swyddogion yn Sir Benfro’n annog ffermwyr i gofrestru â’r cynllun Gwarchod Ffermydd i helpu i ddiogelu yn erbyn troseddau gwledig. Dywed PC Gerwyn Davies, “Mae Gwarchod Ffermydd yn ymwneud â’r heddlu a’r cyhoedd yn cydweithio i greu rhwydwaith o bobl ar gyfer rhannu gwybodaeth am unrhyw weithgarwch amheus yn yr ardal.

“Bydd yn lleihau cyfleoedd i gyflawni troseddau ac yn cryfhau’r ysbryd cymunedol a chael pawb i gydweithio er mwyn diogelu eu heiddo. Trwy gydweithio yn y ffordd hon, gobeithio medrwn ni atal y troseddau gwledig hyn rhag digwydd.”

“Lladradau siawns yw’r rhan fwyaf o ladradau gwledig. Mae trosedd yn isel yn ardal wledig Sir Benfro ond maen nhw’n digwydd, pan mae troseddwyr yn ymweld ag ardal yn esgus eu bod nhw eisiau prynu metel sgrap ac yna’n cymryd mantais pan maen nhw’n dod o hyd i eiddo gwag neu sy’n agored i niwed.”

Nid oes tâl ar gyfer ymuno â’r cynllun Gwarchod Ffermydd, ac mae ffermwyr yn derbyn cyngor atal trosedd am ddim. Am ragor o wybodaeth, siaradwch â’ch tîm heddlu lleol, neu galwch ni ar 101.


Recriwtio Cwnstabliaid Gwirfoddol yn Sir Gaerfyrddin

Bu ymgyrch recriwtio Cwnstabliaid Gwirfoddol diweddar yng Nghanolfan Elli, Llanelli yn llwyddiannus iawn. Roedd gan y tîm, a oedd yn cynnwys y Rhingyll Gwirfoddol Cairn o’r Drenewydd a PC Dave White, stondin yn y ganolfan. Siaradon nhw â llawer o bobl a oedd â diddordeb mewn ymuno, a rhoddon nhw becynnau recriwtio i 40 unigolyn.

Dywedodd PC Dave White, “Oherwydd llwyddiant y digwyddiad, mae gennym stondin yn y farchnad yn awr ar sail reolaidd. Mae ein swyddogion bro’n rhannu cyngor atal trosedd ar y stondin, a gall pobl gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli fel Cwnstabl Gwirfoddol.

Ychwanegodd PC White, “Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn cefnogi swyddogion cyflogedig ac yn arwain eu hymgyrchoedd gorfodi ac atal eu hunain. Enghraifft ddiweddar yw Ymgyrch Riverside a oedd yn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac anrhefn sy’n gysylltiedig ag alcohol mewn parciau ac ardaloedd hamdden yn Rhydaman, Dyffryn Tywi a Chwm Gwendraeth. 

“Mae ein Heddlu Gwirfoddol yn darparu gwybodaeth a chymorth ychwanegol i’n timoedd heddlu lleol. Rydyn ni’n recriwtio ar hyn o bryd, ac rwy’n annog pobl sydd â diddordeb i alw heibio i’n stondin yng Nghanolfan Elli, Llanelli, neu’n gwefan ar dyfed-powys.police.uk/cy/join-the-police/special-constables.”