30 Meh 2014

Mae Heddlu Dyfed Powys a Thîm Amgylchedd Naturiol ac Amaeth (NEAT) Llywodraeth Cymru yn apelio am unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â digwyddiad diweddar lle bu farw ci ar ôl iddo gael ei wenwyno â phlaladdwyr.

Roedd preswylydd lleol o Langynog ym Mhowys yn mynd â’i gŵn am dro mewn coedwig yn Nyffryn Tanat, i’r gorllewin o Langynog, ar 1 Mai pan aeth un ohonynt yn sâl a bu farw o fewn munudau. Hysbyswyd NEAT am y digwyddiad, sef yr adran sy’n gyfrifol am reoli bywyd gwyllt yng Nghymru ac sy’n  ymchwilio’n benodol i achosion o wenwyno bywyd gwyllt. Dangosodd post mortem o’r ci a dadansoddiad labordy o’r meinwe fod y ci wedi’i wenwyno â sylwedd o’r enw Aldicarb. Dangosodd y dystiolaeth fod y ci wedi bwyta gweddillion aderyn a chanddo blu du, a thybiwyd mai dyma ffynhonnell y gwenwyn.

Plaladdwr yw Aldicarb, a arferai gael ei ddefnyddio’n gyffredinol ar gnwd tatws cyn iddo gael ei wahardd yn 2007. Mae’n hysbys bod Aldicrab wedi cael ei ddefnyddio’n anghyfreithlon i dargedu bywyd gwyllt, yn arbennig adar ysglyfaethus, mewn rhannau eraill o’r DU. Nid yw’n hysbys ar hyn o bryd pa fath o aderyn a ganfuwyd yn stumog y ci, fodd bynnag gall rhagor o brofion ddatgelu hynny. 

Mae’r Rhingyll Matthew Howells, Swyddog Cyswllt Bywyd Gwyllt Heddlu Dyfed Powys, yn pryderu bod rhywun yn y gymuned yn targedu bywyd gwyllt ac yn gosod abwyd gwenwynig gyda’r nod o ladd adar ysglyfaethus.

“Ym mis Mawrth 2013, cafodd NEAT adroddiad am achos tebyg o wenwyno pan welodd preswylydd lleol Farcud wedi marw ar lwybr troed yn yr ardal. Cafwyd canlyniadau positif ar gyfer Aldicarb yn dilyn y post mortem hwnnw hefyd. Er bod y digwyddiad hwn 12 mis yn ôl ac oddeutu milltir i ffwrdd, rydym yn credu bod cysylltiad rhwng y ddau ddigwyddiad a bod rhywun yn yr ardal yn targedu bywyd gwyllt, ac adar ysglyfaethus yn benodol,” meddai Matthew.

“Fodd bynnag, mae natur anwahaniaethol gwenwyn o’r fath a’i ddefnydd anghyfreithlon yn peri risg sylweddol o farwolaeth i greaduriaid eraill. Hefyd mae risg gynyddol y gall y plaladdwr ddod i gysylltiad â phobl. Mae dyffryn Tanat yn yr ardal hon yn lle deniadol iawn i breswylwyr lleol fynd â’u cŵn am dro. Mae plant a’u rhieni sydd hefyd yn mynd am dro mewn perygl o gael salwch difrifol pe baent yn dod i gysylltiad â’r sylwedd.

Er diogelwch, os bydd unrhyw un yn dod ar draws unrhyw aderyn neu anifail gwyllt arall sydd wedi marw yng nghefn gwlad, yna peidiwch â’u cyffwrdd a chysylltwch â’r heddlu os byddwch yn amheus.”

Mae’r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â hen stoc o’r plaladdwr ar eu ffermydd i gysylltu â’u hundeb ffermio i gael cyngor ar sut i gael gwared arno’n ddiogel.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth am unrhyw un sydd â mynediad at y sylwedd hwn neu sy’n gwybod ble a sut mae’n cael ei ddefnyddio’n anghyfreithlon i gysylltu â Heddlu Dyfed Powys ar 101 a gofyn i’r wybodaeth gael ei throsglwyddo i Ringyll Howells neu gallwch gysylltu â Crime Stoppers yn ddienw ar 0800 555 111.