12 Mai 2017

Blwyddyn ar ôl damwain ddifrifol ym Mannau Brycheiniog, mae’r fforiwr Niall McCann yn adlewyrchu ar ddod yn wirfoddolwr gyda’r tîm achub mynydd a achubodd ei fywyd.


Dioddefodd Niall, sy’n 35 oed ac yn byw yng Nghaerdydd, wrthdrawiad ym Mhen-y-Fan ym mis Mai y llynedd mewn damwain chwaraeon eithafol. Fe’i hachubwyd gan Dîm Achub Mynydd Aberhonddu a Gwylwyr y Glannau EM.
Roedd meddygon a ofalodd amdano yn ystod ei gyfnod o 38 diwrnod yn yr ysbyty’n credu bod posibilrwydd na fyddai’n cerdded eto ar ôl i’w asgwrn cefn gael ei falu.


Dywedodd Niall: “Rwyf wedi bod yn anturiaethwr ac yn alldeithiwr brwd erioed, ac ar ôl blynyddoedd o wneud allteithiau hir ac anodd, roeddwn i eisiau rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol, rhywbeth a fyddai’n rhoi cyffro imi’n syth. Roeddwn i wedi bod yn hedfan ar gyflymder ers tua 2 flynedd pan ddioddefais y gwrthdrawiad. Doeddwn i ddim yn dda iawn!”
Mae Niall nawr yn dilyn trefn ffisiotherapi trylwyr, a blwyddyn ar ôl y ddamwain, mae’n ddigon ffit i wirfoddoli gyda’r achubwyr mynydd a’i hachubodd.


“Roeddwn i wedi bod yn hyfforddi gyda Thîm Achub Mynydd Aberhonddu am dair wythnos pan gefais i’r ddamwain. Bellach, rydw i wedi ail-ymuno â’r tîm i gwblhau fy hyfforddiant. Rwy’n teimlo’n freintiedig fy mod i’n gweithio ochr yn ochr â’r gwirfoddolwyr a achubodd fy mywyd; mae’n elusen mor bwysig.


“Rwyf wedi cael cryn dipyn o hyfforddiant meddygol. Fi oedd y meddyg de facto ar allteithiau i nifer o lefydd anodd eu cyrraedd ar draws y byd. Mae’n rhaid i chi fod yn ddigynnwrf dan bwysau pan nad oes unrhyw gefnogaeth yn dod! Nawr fy mod i wedi profi’r ochr arall i achubiad, rwy’n teimlo fy mod i’n medru helpu eraill yn well.”


Ganed McCann, sy’n fforiwr brwd ac yn gaeth i adrenalin, i deulu o anturiaethwyr yng Nghanada ac fe’i magwyd yn yr Amwythig. Ar ôl astudio ym Mryste a Chaerdydd, mae ei yrfa wedi mynd ag ef ar draws y byd, ac mae e wedi astudio anifeiliaid mewn perygl a gweithio ar brosiectau gwrth-herwhela.


Dywedodd: “O gymharu â’r adeg cyn fy namwain, dydw i ddim yn gwneud cystal â hynny. Ond o gymharu ag 11 mis yn ôl, rwy’n gwneud yn arbennig o dda. Rwyf dal wedi fy mharlysu rhywfaint i lawr cefn fy nghoesau, ond rwy’n beicio ac yn heicio eto, ac rydw i nôl yn y gampfa.”


Gwasanaeth brys yw Tîm Achub Mynydd Aberhonddu sy’n cael ei staffio gan wirfoddolwyr ac sy’n cael ei ariannu’n llwyr gan roddion. Codir chwarter o’i arian drwy WAAT4, sef digwyddiad cerdded blynyddol ym Mannau Brycheiniog. Ers i’r digwyddiad ddechrau yn 2009, mae wedi codi dros £70,000 ar gyfer Tîm Achub Mynydd Aberhonddu.


Bydd WAAT4 2017 yn cael ei gynnal yn Aberhonddu ddydd Sadwrn 17 Mehefin. Mae’r broses ymgeisio ar agor i dimoedd nawr. Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i www.waat4.co.uk, dilynwch nhw ar Twitter: @waat4 neu ar Facebook, chwiliwch am “Her Waat4”.