07 Rhag 2018

“Rhoddodd gwirfoddoli’r hyder a’r sgiliau yr oedd eu hangen arnaf i ymuno â’r heddlu.”

Dyna eiriau PC Alex Jones o Heddlu Dyfed-Powys, sydd wedi rhoi o’i amser rhydd i Ambiwlans Sant Ioan yng Nghymru ers 21 mlynedd.

Ymunodd y swyddog, sy’n aelod o Dîm Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin, ag Ambiwlans Sant Ioan yn 11 oed ar ôl mynd i’w gyfarfod cyntaf gyda ffrind ysgol er mwyn cael gwybod mwy am y gwasanaeth - ac nid ydyw wedi edrych nôl.

Mae PC Jones wedi siarad am ei brofiadau wrth i Heddlu Dyfed-Powys ddathlu swyddogion a staff sy’n rhoi o’u hamser i asiantaethau eraill fel rhan o Ddiwrnod Gwirfoddoli Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig. 

“Pan es i’m cyfarfod cyntaf, doeddwn i ddim wir yn gwybod beth i’w ddisgwyl,” meddai. “Des i wybod yn fuan iawn nad cymorth cyntaf yn unig sy’n bwysig – mae’n sefydliad ieuenctid yn ei rhinwedd ei hun.”

Esboniodd PC Jones ei fod yn ifanc iawn pan benderfynodd ei fod eisiau ymuno â’r heddlu, a bod llawer o’r sgiliau a ddatblygodd drwy wirfoddoli wedi ei helpu yn ystod y broses ymgeisio.

“Heblaw am y sylfaen a roddodd Ambiwlans Sant Ioan i mi – yr hyder a’r sgiliau a ddysgodd i mi – heblaw am hynny, dydw i ddim yn credu y byddwn i wedi cael fy nerbyn i’r heddlu,” meddai.

“Roedd yn ffactor fawr o ran dod yn swyddog heddlu.

“Rydyn ni’n gweld cymaint o bobl ifainc sydd eisiau gweithio yn y gwasanaethau brys yn ymuno, ac mae gwirfoddoli’n eu gwneud nhw’n ddeniadol yng ngolwg prifysgolion a chyflogwyr.”

Gall plant ymuno ag Ambiwlans Sant Ioan fel gwirfoddolwyr yn saith oed fel Moch Daear, cyn symud ymlaen i fod yn Gadetiaid yn ddeg oed ac yn Oedolion Ifainc yn 18 oed. Er mai’r argraff yw taw sgiliau cymorth cyntaf yw’r unig beth mae Ambiwlans Sant Ioan yn dysgu, mae gwirfoddolwyr yn dysgu cymaint mwy na hynny, fel yr esboniodd PC Jones.

“Pan oeddwn i’n gweithio tuag at Wobr y Prif Brior, dysgais am faterion megis cyfathrebu, atal tân a goroesi personol,” meddai. “Mae’r pynciau wedi datblygu ers i mi ymuno, ac erbyn hyn, rydych chi’n dysgu am gyfryngau cymdeithasol, digartrefedd, ffotograffiaeth – amrediad eang o bynciau i wella’ch datblygiad personol ac ymwybyddiaeth o ffordd o fyw.”

 

Ar ôl ymuno fel cadét, derbyniodd PC Jones amrediad eang o hyfforddiant, a chafodd gyfle i fynd i ddigwyddiadau cyhoeddus a digwyddiadau chwaraeon fel swyddog cymorth cyntaf. Mae gwirfoddoli wedi rhoi cyfle iddo ddatblygu sgiliau gyrfa hefyd.

“Wrth imi ddod yn Oedolyn Ifanc, roeddwn i’n gweithio fel swyddog cysylltiadau cyhoeddus a’r wasg ar gyfer tîm y sir,” meddai PC Jones. “Roeddwn i’n gysylltiedig â llawer o waith a oedd yn ymwneud â recriwtio a chadw gwirfoddolwyr, ac mi es o gwmpas rhanbarthau ieuenctid yn gwneud gwaith atal trosedd. Roedd hyn i gyd fel gwirfoddolwr, ond roedd y sgiliau a ddatblygais yn amhrisiadwy.” 

Yn 2010, enwyd PC Jones yn Wirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn, ac enillodd wobr genedlaethol am ei waith. Yn yr un flwyddyn, arweiniodd daith ar gyfer pobl ifainc i India er mwyn rhoi offer a sgiliau cymorth cyntaf sy’n achub bywydau i ysgolion, nyrsys a ffoaduriaid Tibetaidd.  

“Mae’n rhywbeth a gychwynnais pan oeddwn i’n ifanc, ac rydw i wedi ei fwynhau byth ers hynny,” meddai. “Mae wedi rhoi cymaint o gyfleoedd i mi na fyddwn wedi eu profi hebddo, yn ogystal â hyder a mwy o sgiliau na allwn erioed fod wedi dychmygu.”