07 Maw 2016

Mae’r heddlu ar draws Cymru wedi gwneud adduned i daclo modurwyr a theithwyr sydd ddim yn gwisgo gwregys diogelwch fel rhan o Ymgyrch Gwregysau Cymru Gyfan sy’n cychwyn heddiw (dydd Llun, Mawrth 7fed).

Mae swyddogion yn lledaenu’r neges y gall ‘gwisgo gwregys arbed bywyd’ ac fe fyddant yn cadw llygad ar y ffyrdd am y rhai sy’n anwybyddu’r gyfraith.

Mae wythnos gyntaf yr ymgyrch yn cyd-fynd ag ymgyrch debyg sy’n cael ei chynnal ar draws Ewrop gan TISPOL, y rhwydwaith plismona’r ffyrdd Ewropeaidd.

Dywedodd yr Arolygydd Mike Melly, Arolygydd Gweithrediadau Arbenigol

“Mae gwisgo gwregys diogelwch yn rhywbeth mor syml a hawdd i’w wneud. Fel swyddogion heddlu, rydyn ni’n aml yn gweld canlyniadau gyrru heb wisgo gwregys diogelwch wrth leoliadau gwrthdrawiadau. Er y byddwch chi’n wynebu dirwy os cewch eich dal heb wregys diogelwch amdanoch, ein prif neges yw y gall gwisgo gwregys olygu’r gwahaniaeth rhwng byw a marw – ac mae hynny’n berthnasol i deithwyr yn ogystal â gyrwyr.”

Yn ystod ymgyrch 2015 cafodd 1,257 o bobl ar draws Cymru eu stopio gan yr heddlu am beidio a gwisgo gwregys. Roedd 140 yng Ngogledd Cymru, 360 yn ardal Heddlu De Cymru, 41 yng Ngwent a 724 yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

Gellir rhoi dirwy o hyd at £100 i yrwyr a theithwyr am beidio gwisgo gwregys diogelwch. Cyfrifoldeb y gyrrwr yw unrhyw blentyn dan 14 oed sydd ddim yn gwisgo gwregys a gellir dirwyo’r gyrrwr.

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Mae gwisgo gwregys diogelwch a defnyddio’r gwregysau priodol ar gyfer plant yn rhan allweddol o ddiogelwch ar y ffyrdd. Mae unrhyw un sy’n anwybyddu’r gyfraith yn cymryd risg enfawr ac o bosib, risg angheuol. Mae partneriaid yn Diogelwch Ffyrdd Cymru yn parhau i addysgu ac annog y cyhoedd i wrando ac rydym yn cefnogi’r heddlu gyda’r ymgyrch holl bwysig hon.”

Fe ychwanegodd Arolygydd Davies: “Cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau fod pawb sy’n cael eu cario yn y cerbyd yn gwisgo gwregys felly plîs sicrhewch fod pawb yn ddiogel.

“Mae yna dystiolaeth i brofi bod pobl yn llai tebygol o wisgo gwregysau diogelwch pan fydd y daith yn un fer neu’n gyfarwydd - mae hyn yn eu rhoi mewn perygl difrifol o ddioddef anaf mewn gwrthdrawiad.

“Ein nod yw arbed bywydau ac atal teuluoedd rhag gorfod delio â chanlyniad gwrthdrawiad lle nad oedd rhywun yn gwisgo gwregys.”

 

Nodiadau:

 

  • Bydd yr ymgyrch yn cychwyn ddydd Llun, Mawrth y 7fed hyd at ddydd Sul, Mawrth 21ain
  • Daeth y gyfraith sy’n dweud bod rhaid i bob gyrrwr wisgo gwregys diogelwch i rym ar 31 Ionawr 1983
  • Mae’r 5 Angheuol yn derm cyfunol sy’n disgrifio'r pum ffactor mwyaf arwyddocaol sy’n cyfrannu tuag at farwolaethau ac anafiadau difrifol mewn gwrthdrawiadau. Y rhain yw, yfed a gyrru, goryrru, peidio â gwisgo gwregys diogelwch, defnyddio ffôn symudol wrth yrru a gyrru’n beryglus.