04 Meh 2019

Mae swyddogion heddlu wedi derbyn cyfarpar sy’n gwella’r siawns y bydd y rheini sy’n cael eu hanafu’n ddifrifol mewn damwain car yn goroesi, fel rhan o ymdrech Heddlu Dyfed-Powys i ostwng nifer y bobl sy’n marw ar y ffyrdd.

Mae’r citiau meddygol yn cael eu rhoi i swyddogion plismona’r ffyrdd, sydd gan amlaf y cyntaf i gyrraedd lleoliad ble mae damwain difrifol wedi cymryd lle. Disgrifir y citiau fel y rhai gorau sydd ar gael i ddelio â’r math o waedu  sydd i’w weld ar ôl gwrthdrawiadau traffig ffyrdd, ac hefyd yn achos clwyfau gan gyllyll a gwydr, ac maen nhw yr un rhai â’r rhai a roddir i griwiau ambiwlans.

Gweithiodd y Rhingyll Owen Dillon, o Uned Plismona Ffyrdd Aberhonddu, gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i dreialu’r cit, ac mae wedi’u galw yn ‘syml i’w defnyddio, ond effeithiol’. Dywedodd:

“Rydym yn gweithio’n galed iawn i ostwng nifer y gwrthdrawiadau ar y ffyrdd, ond yn anffodus, maen nhw’n dal i ddigwydd, a gall pobl gael eu hanafu’n ddifrifol.”

“Ychydig funudau y mae’n cymryd i rywun waedu i farwolaeth, felly mae’n hanfodol bod swyddogion yr heddlu – sef yn aml y rhai cyntaf i gyrraedd y lleoliad – yn gallu delio’n gyflym gydag unrhyw waedu wrth aros am y parafeddygon.”

Prynwyd y cyfarpar  gyda chyllid o ryw £1,000 o Gomisiynydd Heddlu a Throseddu. Bydd ceir traffig yn Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys yn cadw’r cyfarpar yn eu ceir patrôl.

Ychwanegodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn: “Cadw pobl yn ddiogel yw un o’n brif flaenoriaethau i, a bydd y buddsoddiad yma yn darpar swyddogion gyda’r citiau meddygol gorau posib i fedru delio gydag anafiadau difrifol ac sy’n peryglu bywyd. Dwi’n ymrwymo i sicrhau bod Dyfed-Powys yn chwarae rôl weithredol i gadw defnyddwyr ffyrdd yn ddiogel.”

Mae swyddogion heddlu eisoes wedi’u hyfforddi i ddefnyddio’r rhwymynnau tynhau a rhwymynnau, ac mae’r Unedau Plismona Ffyrdd sy’n gweithio fel rhan o Ymgyrch Darwen – ymgyrch yr heddlu i ostwng nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol ar y ffyrdd – yn derbyn yr hyfforddiant ychwanegol sydd angen i ddefnyddio’r cyfarpar hwn.  

Dengys ffigurau yn 2018 bod 67 o feicwyr modur naill ai wedi’u lladd neu’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yn Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, ac roedd dynion wyth gwaith yn fwy tebygol o gael eu heffeithio na menywod.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ymrwymedig i weithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau brys eraill i achub bywydau. Dywedodd Carl Powell, Swyddog Cefnogaeth Clinigol Gwasanaeth Ambiwlans Cymru:

 “Mae’n hanfodol bod Swyddogion Plismona Ffyrdd, sy’n aml yn cyrraedd lleoliad y ddamwain yn gyntaf ac yn wynebu anafiadau difrifol ac sy’n peryglu bywyd, yn cael eu cefnogi i geisio achub bywydau gyda chyfarpar sy’n effeithiol wrth ddelio â gwaedu difrifol.

“Mae’r pecynnau trawma yn ased achub bywyd sydd wedi’i brofi ac ychydig iawn o fewnbwn addysgol sydd ei angen i’w defnyddio.”

Fel rhan o Ymgyrch Darwen, mae’r heddlu yn annog beicwyr modur i feicio’n ddiogel, gan atgoffa gyrwyr  i fod ar eu gwyliadwriaeth am feiciau modur a cherbydau dwy olwyn â phŵer eraill.

Cynhelir yr ymgyrch hyd at fis Hydref, gan y dengys yr ystadegau mai dyna pryd y mae’r ffyrdd ar eu prysuraf. Mae Unedau Plismona Ffyrdd yn gweithio ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys gan ddefnyddio cyfuniad o addysg, ymgysylltu a gorfodi, i ostwng nifer y marwolaeth ac anafiadau difrifol ar y ffyrdd.