12 Rhag 2017

Yr wythnos hon, bydd heddlu Cymru yn dathlu gwaith ei swyddogion cymorth cymunedol mewn ymgyrch a fydd yn parhau am wythnos o’r enw ‘Y Rhai mewn Glas’.

 

Bydd yr ymgyrch sydd ar waith trwy Gymru gyfan yn tynnu sylw’r cyhoedd at waith ardderchog swyddogion cymorth cymunedol (neu swyddogion cymorth cymunedol yr Heddlu). Mae’r rôl wedi bod yn rhan annatod o blismona yn y gymdogaeth ers 2003.

 

O ddyletswyddau plismona bod dydd i achosion o waith arbennig o dda, bydd yr wythnos yn rhoi cipolwg i’r cyhoedd ar ymdrechion swyddogion cymorth cymunedol a’r gwaith maen nhw’n ei wneud yng nghymunedau Cymru.

 

Mae swyddogion cymorth cymunedol yn ennyn hyder ac maen nhw’n gyswllt hanfodol gyda’r gymuned. Maen nhw’n ymdrechu i wneud ein cymunedau’n fwy diogel ac yn gryfach trwy berfformio un o’r rolau sy’n gofyn mwyaf yn y lluoedd Heddlu cyfoes. Ni all swyddogion cymorth cymunedol wneud arestiadau ac nid ydyn nhw’n cario gefynnau llaw na’r eitemau eraill mae swyddogion Heddlu’n eu cario. Maen nhw’n dibynnu ar eu gallu i ddeall a chyfathrebu gyda rhai o’r bobl fwyaf heriol yn rhai o’r sefyllfaoedd mwyaf anodd.

 

Esbonia Arweinydd Plismona Swyddogion Cymorth Cymunedol ledled Cymru, Dirprwy Brif Gwnstabl Pam Kelly: “Mae swyddogion cymorth cymunedol yn chwarae rhan mor hanfodol yn ein cymunedau. Bob dydd rwy’n clywed am y gwaith ardderchog maen nhw’n ei wneud ac rwy’n gwybod bod cymunedau’n gwerthfawrogi’r gwasanaeth a ddarperir ganddyn nhw. Mae Llywodraeth Cymru’n ariannu dros hanner y swyddi ledled Cymru gyfan, ac nid oes gen i unrhyw amheuaeth bod yr arian hwn, ar y cyd ag ymroddiad ein swyddogion cymorth cymunedol yn helpu i gadw cymunedau Cymru’n ddiogel”.

 

“Mae rôl swyddog cymorth cymunedol yn un heriol ond boddhaus, ac mae’n chwarae rhan hanfodol yn darparu presenoldeb gweladwy, sy’n tawelu meddwl yn y gymuned. Rwy’n ymwybodol bod llawer o swyddogion cymorth cymunedol yn wynebau cyfarwydd i lawer o bobl. Er nad oes gan swyddogion cymorth cymunedol yr un pwerau â swyddogion Heddlu arferol, maen nhw’n dal i ysgwyddo llawer iawn o gyfrifoldeb, yn cynorthwyo nid yn unig yn y gwaith o ymgysylltu â’r cyhoedd, ond hefyd wrth roi cymorth i swyddogion arferol mewn safleoedd troseddau mawr a digwyddiadau.”

 

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Heddlu De Cymru, Richard Lewis: “Mae’r dathliad a’r gydnabyddiaeth hon o’r gwaith mae swyddogion cymorth cymunedol yn ei wneud ledled Cymru yn hir-ddisgwyliedig. Mae’r gwasanaeth a ddarperir ganddynt yn un arbennig ac yr un mor bwysig â gwasanaeth Swyddogion Heddlu. Mae gan swyddogion cymorth cymunedol set wahanol o sgiliau ac ymysg pethau eraill, maent yn darparu sicrwydd i breswylwyr ac yn ymgysylltu â nhw o ddydd i ddydd.

 

“Yn wahanol i rai lluoedd yn Lloegr mae plismona yn y gymdogaeth yn dal i fod yn sail i blismona yng Nghymru, ac mae swyddogion cymorth cymunedol wrth wraidd y gwaith hwnnw. Mae swyddogion cymorth cymunedol yn byw a bod yn eu hardaloedd, ac maent yn adnabod yr ardaloedd a’r cymunedau maent yn eu gwasanaethu. Yn aml, nhw sydd yn y lle gorau i weld problemau’n datblygu a rhwystro troseddau rhag digwydd yn yr ardaloedd hynny.

 

“Rydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu eu gwaith ac yn cydnabod bod eu hymroddiad ac ymrwymiad yn hanfodol wrth i bob un ohonom gydweithio i leihau troseddau a niwed yng Nghymru.”

 

Dywedodd Uwch-arolygydd Robyn Mason, Arweinydd Swyddogion Cymorth Cymunedol Heddlu Dyfed-Powys: “Mae swyddogion cymorth cymunedol yn rhan annatod o deulu Heddlu Dyfed-Powys. Nid yn unig maen nhw’n gwylio a gwrando yn y gymuned, maent hefyd yn helpu i fynd i’r afael â’r problemau a all achosi’r pryder mwyaf yn ein trefi a phentrefi. 

 

“Rydym wedi cwblhau ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar ar rôl swyddogion cymorth cymunedol ac mae’r adborth yn dangos darlun cadarnhaol. Dywed y rhan fwyaf o bobl wrthym eu bod yn adnabod eu swyddogion cymorth cymunedol yr Heddlu wrth eu golwg o leiaf, ac mae llawer yn eu hadnabod wrth eu henwau. Y Nadolig hwn bydd swyddogion cymorth cymunedol yn bresenoldeb a fydd yn tawelu meddwl rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed sy’n byw yn ein cymunedau.”

 

Dywedodd Prif Arolygydd Dros Dro Julie Sheard o Heddlu Gogledd Cymru: “Mae SCCH, sy’n cael eu cefnogi gan swyddogion sydd â galluoedd gorfodaeth, yn un o’r haenau o blismona sy’n gweithio i atal, ymateb ac ymchwilio trosedd.

 

“Yma yng Ngogledd Cymru maent wedi sefydlu eu hunain fel rhan sylfaenol o’n hymateb i blismona cymunedol. Maent yn weladwy ar y strydoedd ac yn ein cymunedau, yn cynorthwyo i wella ansawdd bywyd a darparu cysur tra’n cydweithio â phartneriaid ac asiantaethau cymunedol.”

 

Mwy am swyddogion cymorth cymunedol

Mae swyddogion cymorth cymunedol yn gweithio o fewn eu timau plismona yn y gymdogaeth yn helpu i ddatrys problemau lleol trwy fod allan yn y gymuned,  cwrdd â phobl a chynnig cyngor a chymorth i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y gymdogaeth.

 

Mae swyddogion cymorth cymunedol yn ymdrin â mân droseddau ac yn cefnogi plismona rheng flaen. Nid ydynt yn gwneud arestiadau, cynnal cyfweliadau, ymdrin â charcharorion nac ymchwilio troseddau difrifol.

 

Fel Swyddog Cymorth Cymunedol gallwch ddisgwyl:

 • Bod ar batrôl o fewn eich cymuned, yn dod i adnabod preswylwyr
 • Cefnogi timau plismona yn y gymdogaeth i ddatrys problemau lleol
 • Ymweld â chartrefi i gasglu gwybodaeth a chynnig sicrwydd yn dilyn trosedd neu ddigwyddiad
 • Cysylltu â phobl allweddol yn y gymuned, fel arweinwyr grwpiau lleol ac arweinwyr crefyddau
 • Gwarchod safleoedd troseddau
 • Casglu tystiolaeth teledu cylch cyfyng (CCTV)
 • Darparu cyngor ynghylch atal troseddau a diogelwch personol
 • Gweithredu fel tyst proffesiynol, bod yn bresennol yn y llys yn ôl yr angen
 • Ymgysylltu â phobl ifanc, creu perthnasau gwerthfawr

Mae pwerau Swyddog Cymorth Cymunedol yn cynnwys:

 

 • Y pŵer i ofyn am enw a chyfeiriad am ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Y pŵer i ofyn am enw a chyfeiriad am droseddau traffig ffyrdd
 • Y pŵer i wasgaru grwpiau a symud unigolion dan 16 oed i’w man preswylio
 • Y pŵer i wahardd unigolyn o ardal am gyfnod o hyd at 48 awr, cyn belled bod Arolygydd wedi awdurdodi hynny           
 • Y pŵer i chwilio am alcohol a thybaco
 • Y pŵer i atafaelu tybaco gan unigolyn dan 16 oed a gwaredu’r tybaco hwnnw
 • Y pŵer i ofyn i unigolyn dan 18 oed ildio alcohol
 • Y pŵer i symud cerbydau sydd wedi cael eu gadael
 • Y pŵer i atafaelu cerbydau a ddefnyddir i achosi dychryn
 • Y pŵer i gyflwyno hysbysiadau cosb benodol am daflu sbwriel