21 Rhag 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau â thema ei ymgyrch Nadolig, “gwell amser nag anrheg”, drwy lansio cynllun prawf rhwng yr heddlu a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. 

O dan y cynllun, bydd Parafeddyg a Chwnstabl Gwirfoddol mewn ambiwlans ymateb brys safonol, sef yr Uned Ymateb ar y Cyd, yn gweithio sifftiau yn Sir Benfro, gan ddewis digwyddiadau 999 priodol drwy fynediad o bell i alwadau sy’n dod i mewn i ystafelloedd rheoli lleol.

Mae hyn yn golygu y bydd swyddogion heddlu sydd wrth y lleoliad yn cael eu rhyddhau ar gyfer achosion eraill gan na fydd angen iddynt ddisgwyl am ambiwlans. Bydd hyn hefyd yn galluogi criwiau ambiwlans a fyddai wedi mynd i leoliad digwyddiad o’r blaen i ymateb i aelodau o’r cyhoedd sy’n wynebu argyfyngau sydd o bosibl yn bygwth bywyd rhywle arall yn y rhanbarth.

Bydd y cynllun peilot yn cael ei gynnal ar 22, 26 a 31 Rhagfyr rhwng 5y.h. a 3y.b.

Dywedodd y Prif Arolygydd Mark McSweeney o Heddlu Dyfed-Powys:

“Mae ein Heddlu Gwirfoddol yn adnodd hollbwysig ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys. Maen nhw’n gweithio ochr yn ochr â’n swyddogion heddlu cyflogedig er mwyn cynyddu presenoldeb yr heddlu o fewn ein cymunedau lleol.

“Rydyn ni eisoes yn gweithio’n llwyddiannus mewn partneriaeth â’r Gwasanaeth Ambiwlans mewn perthynas â’r Cynllun Brysbennu Iechyd Meddwl. Bydd yr Uned Ymateb ar y Cyd yn ein galluogi i gynnig gwell gwasanaeth i bobl mewn angen a lleihau nifer y galwadau y mae ein swyddogion rheng flaen yn ymateb iddynt lle mae angen rhyw fath o ymateb meddygol, gan eu rhyddhau i ymateb i alwadau eraill.

Dywedodd Rob Jeffery, Rheolwr Gweithrediadau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda:

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at gydweithio â Chwnstabliaid Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys fel rhan o’r Uned Ymateb ar y Cyd dros ŵyl y Nadolig.

“Rydyn ni’n ymateb i nifer o’r un digwyddiadau â swyddogion heddlu bob dydd, ond nid oes angen ymateb brys gan griw ambiwlans ar gyfer pob un ohonynt.

“Nod y cynllun yw sicrhau bod ein criwiau ar gael i helpu pobl sy’n wynebu argyfyngau lle mae perygl i fywyd, a rhyddhau swyddogion heddlu o ddigwyddiadau drwy beidio â gorfod aros am ambiwlans a derbyn cymorth gan Gwnstabl Gwirfoddol.”

Ar ddiwedd y cynllun peilot, bydd ei lwyddiant yn cael ei werthuso.

Yn y llun:

Prif Arolgydd Gwirfoddol Chris Evans a Parafeddyg Matthew Jones

DIWEDD

21.12.17