08 Mai 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu Gogledd Cymru’n cydweithio er mwyn targedu’r gweithgarwch anghyfreithlon hwn.  

Mae’r ddau heddlu’n cynnal mwy o batrolau yng Nghoedwig Dyfi er mwyn targedu’r defnydd anghyfreithlon o feiciau allffordd.

Dywedodd yr Arolygydd Eddie Cowan o Heddlu Dyfed-Powys:

“Yn ogystal â’r perygl i’w diogelwch eu hunain ac eraill, mae beicio allffordd anghyfreithlon yn effeithio’n fawr ar yr amgylchedd.

“Hoffem atgoffa aelodau o’r cyhoedd y gall unrhyw un sy’n cael ei ddal yn cymryd rhan mewn gweithgarwch allffordd anghyfreithlon ar lwybr troed neu lwybr ceffyl fod yn agored i erlyniad o dan A34 o Ddeddf Traffig y Ffyrdd ac A59 o Ddeddf Diwygio’r Heddlu. O dan y ddwy ddeddf, gellir atafaelu cerbydau beicwyr allffordd anghyfreithlon.

“Y ffordd orau ymlaen yw i’r beicwyr hyn ddod o hyd y safle chwaraeon modur masnachol neu ganolfan allffordd, neu ymuno â chlwb ag enw da sy’n arbenigo mewn gweithgareddau allffordd. Gall sefydliadau defnyddwyr gynghori pobl ynglŷn â’r defnydd o hawliau tramwy cyhoeddus, megis cilffyrdd a ffyrdd heb arwyneb.”

Mae gan yr heddlu’r pŵer i atafaelu beiciau a cheir a ddefnyddir mewn modd sy’n achosi aflonyddu, braw neu ofid. Rhoddir rhybudd yn gyntaf, ond os nad yw’n effeithiol ac mae’r cerbyd yn cael ei ddefnyddio mewn modd gwrthgymdeithasol eto, bydd yn cael ei atafaelu o dan Adran 59 o Ddeddf Diwygio’r Heddlu. Gall cerbydau gael eu hatafaelu os nad oes gan y beiciwr yswiriant neu dreth ffordd hefyd.

Anogir beicwyr sydd eisiau cadw o fewn y gyfraith i gysylltu â’u Swyddog Hawliau Tramwy Lleol am wybodaeth ynglŷn â ble y gallant reidio beiciau allffordd neu ymuno ag un o’r sefydliadau niferus sy’n cynrychioli beicwyr.

Dywedodd y Rhingyll Colin Jones o Dîm Plismona Bro De Gwynedd: “Gall reidio beiciau modur allffordd fod yn boblogaidd iawn - fodd bynnag, gellir defnyddio’r cerbydau hyn mewn modd peryglus, swnllyd a gwrthgymdeithasol hefyd, sy’n arwain at lawer o gwynion i’r heddlu.

“Rydyn ni’n aml yn derbyn cwynion mewn perthynas â’r defnydd gwrthgymdeithasol o feiciau modur allffordd, ac er mwyn helpu i leihau’r niwed i unigolion a chymunedau, byddwn ni’n parhau i weithio’n agos â’n cydweithwyr yn Heddlu Dyfed-Powys er mwyn cynnal ymgyrchoedd lle y byddwn yn atafaelu ac yn gwasgu cerbydau allffordd anghyfreithlon.”

Ychwanegodd yr Arolygydd Cowan: “Mae gwybodaeth gan y cyhoedd yn hollbwysig ar gyfer cymryd camau gweithredu cadarnhaol, ac rydyn ni’n annog unrhyw un sy’n gweld beiciau modur, beiciau allffordd neu feiciau cwad yn cael eu defnyddio’n anghyfreithlon yn yr ardal i gysylltu â ni. Hefyd, gofynnwn am i unrhyw ddarnau ffilm sy’n cael eu cipio gael eu hanfon atom gyda chymaint o fanylion â phosibl.”

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â’r defnydd o feiciau allffordd anghyfreithlon i gysylltu â’r heddlu ar 101, neu elusen Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng, galwch 999 bob amser.

DIWEDD