18 Medi 2014

Mae’r frwydr yn erbyn lladradau metel yn parhau, ac mae Heddlu Dyfed-Powys, ar y cyd â’n hasiantaethau partner megis yr awdurdodau lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru a heddluoedd cyfagos, yn gweithredu’n barhaus yn dilyn gwybodaeth a dderbynnir mewn perthynas â’r math hwn o drosedd.
 
Ym mis Rhagfyr 2013, daeth y Ddeddf Delwyr Metel Sgrap i rym, sy’n nodi fod yn rhaid i bob deliwr metel sgrap gofrestru â’r awdurdod lleol yn yr ardal lle maen nhw’n bwriadu casglu. Mae angen trwydded arnynt ar gyfer pob ardal awdurdod lleol unigol.
 
Mae ymgyrchoedd a gynhaliwyd yn ddiweddar yn cynnwys ymweliadau traws-ffin ag iard sgrap yn ardal Heddlu De Cymru, ac ymgyrch ym mhorthladdoedd Abergwaun a Doc Penfro.
 
Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Jo Grey, o’r Tîm Troseddau Amgylcheddol: “Datgelodd yr ymweliad traws-ffin ag iard sgrap yn Ne Cymru d 27 o breswylwyr Dyfed-Powys, nad oedd yn gasglwyr metel sgrap cofrestredig yn Sir Gaerfyrddin, yn mynd â metel yn rheolaidd i’r iard yn ardal De Cymru. Roedd y metel yn cynnwys cebl, pibau copr, plwm a metelau cymysg. Trosglwyddwyd y wybodaeth hon i’r timoedd plismona bro a chynhaliwyd ymweliadau cartref er mwyn sefydlu pa un ai a oeddent yn gasglwyr metel sgrap cofrestredig mewn ardal arall, unrhyw droseddau Deddf Diogelu’r Amgylchedd, a pha un ai a oedd llyfrau/nodiadau trosglwyddo delwyr metel sgrap yn cael eu cadw’n gywir.
 
“Ymwelwyd â’r 27 unigolyn a rhoddwyd cyngor i sawl casglwr mewn perthynas â chofrestru â’r awdurdod lleol, nodiadau trosglwyddo gwastraff a chadw cofnodion cywir. Daeth i’r amlwg adeg ymweliadau dilynol â chasglwyr cofrestredig bod yr ymgyrch hon wedi cael effaith o fewn y diwydiant casglwyr metel sgrap symudol gan fod nifer ohonynt yn synnu y gweithredir ar wybodaeth traws-ffin, a bod yr heddlu’n ymweld â chyfeiriadau cartref. Mae hyn wedi tynnu sylw at y ffaith bod angen iddynt gofrestru â’r awdurdod lleol a bod yr heddlu’n gweithredu ar unrhyw wybodaeth mewn perthynas â chasglwyr anghofrestredig yn symud metel. 
 
“Nod yr ymgyrch amlasiantaeth ym mhorthladdoedd Abergwaun a Doc Penfro oedd archwilio pob llwyth sy’n mynd allan ac sy’n dod i mewn er mwyn sefydlu mewnforio ac allforio metel wedi’i ddwyn neu fetel wedi’i sgrapio. Archwiliwyd dros 100 o gynwysyddion. Daethpwyd o hyd i fatris wedi’u sgrapio o fewn rhai ohonynt, a oedd heb y gwaith papur perthnasol angenrheidiol. Roedd hon yn ymgyrch ragweithiol ardderchog a roddodd gyfle i swyddogion, a swyddogion o asiantaethau partner, gynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ladradau metel a throseddau trosglwyddo gwastraff, ac ar yr un pryd, anfon neges glir i gludwyr llwyth bod y materion hyn yn cael eu targedu’n rhagweithiol.”