24 Mai 2018

Ar ddydd Llun 21 Mai, ymgasglodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Dyfed-Powys, Richard Lewis, ynghyd ag uwch swyddogion o heddluoedd ar draws y DU, yn New Scotland Yard i ymrwymo i weithio tuag at gydraddoldeb rhywiol. Cynhaliwyd y digwyddiad i adeiladu ar y gwaith a gychwynnwyd gan Heddluoedd Surrey a Sussex yn 2017 fel rhan o’u hymrwymiad byd-eang fel Hyrwyddwyr Thematig HeForShe y Cenhedloedd Unedig o ran gorfodi’r gyfraith.

Yn y digwyddiad, a gynhaliwyd dan nawdd Comisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu Metropolitanaidd, Martin Hewitt, cynrychiolwyd 43 heddlu a sefydliad heddlu, y Swyddfa Gartref a’r Cenhedloedd Unedig gan swyddogion a staff uwch er mwyn addunedu i ymgysylltu gyda’u gweithluoedd i drafod cydraddoldeb rhywiol o fewn y gweithle, gyda’r uchelgais o wella’r anghydbwyseddau o ran y rhywiau ar lefelau uwch o fewn plismona, ac wrth wneud hynny ddod yn fwy cynrychioliadol o’n cymunedau fel y gellir ymdrin yn well â materion trais yn erbyn menywod a merched.

Esboniodd Prif Gwnstabl Heddlu Sussex, Giles York: “Mae HeForShe yn fudiad undod byd-eang er hyrwyddo menywod a gychwynnwyd gan Fenywod y Cenhedloedd Unedig, yn gwahodd pobl ar draws y byd i sefyll ynghyd i greu llu grymus a gweladwy dros gydraddoldeb rhywiol. Ei amcan yw cymell dynion a bechgyn i weithredu fel cyfryngau i sicrhau newid, drwy eu hannog i weithredu yn erbyn anghydraddoldebau negyddol a wynebir gan fenywod a merched.

“Mae gwir gydraddoldeb rhywiol yn gyfrifoldeb a rennir; mae cefnogi HeForShe yn dangos cryfder ein hymrwymiad i sicrhau heddlu sy’n gynrychioliadol o’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.”

“Yn ganolog i hyn mae’r flaenoriaeth i oresgyn camdriniaeth ddomestig a chamdriniaeth rywiol i greu cymunedau sy’n rhydd o gamdriniaeth o’r fath. Mae hwn yn gyfle unigryw i ymdrin â thrais yn erbyn menywod a merched. Mae ein cefnogaeth i HeForShe yn ategu’r modd y mae Heddluoedd Surrey a Sussex wedi eu hymrwymo i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhywiol.”

Ychwanegodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Dyfed-Powys, Richard Lewis: “Roedd yn fraint cynrychioli Heddlu Dyfed-Powys yn New Scotland Yard ar gyfer y digwyddiad pwysig hwn a’r ymgyrch ragorol sy’n sbarduno newid. Roeddwn wrth fy modd yn llofnodi’r adduned HeForShe ar ran yr heddlu. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ei ymrwymo i gydraddoldeb rhywiol ac egwyddorion y mudiad undod hwn ers amser. Rydym yn dathlu amrywiaeth ar draws yr heddlu, ac ein huchelgais yw bod yn llwyr gynrychioliadol o’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym wedi ein hymrwymo i sicrhau bod cydraddoldeb yn realiti o fewn y sefydliad a thrwy’r gwasanaeth plismona rydym yn ei ddarparu - ac rydym yn falch o fod yn sefydliad cydraddoldeb rhywiol.”