28 Ion 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyrraedd safle 96 ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall yn 2014. Dyma’r bedwaredd flwyddyn yn olynol i’r sefydliad ymddangos ymysg y 100 cyflogwr gorau, ac mae’n gyrhaeddiad arbennig ar gyfer heddlu.

Mae’r Heddlu wedi gweithio gyda Stonewall ers 2008, gan wneud gwelliannau i’n gwasanaethau a’n harferion cyflogaeth sy’n effeithio ar bobl hoyw, lesbiaidd, a deurywiol. Mae’r Hyrwyddwr Amrywiaeth dros Gyfeiriadedd Rhywiol, y tîm Amrywiaeth, a’r Rhwydwaith Staff Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol wedi gweithio’n agos â Stonewall Cymru, gan geisio cyngor ynghylch amrediad eang o faterion sy’n effeithio ar staff a chymunedau lesbiaidd, hoyw a deurywiol, a sut i fynd i’r afael â nhw’n effeithiol.

Enillodd y Prif Uwch-arolygydd Dros Dro Claire Parmenter wobr ‘Hyrwyddwr Amrywiaeth y Flwyddyn’ yn seremoni wobrwyo Stonewall Cymru wythnos diwethaf, sy’n cydnabod ei chefnogaeth tuag at staff a chymunedau Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol. Dywedodd Claire, ‘Rwy’n falch iawn fy mod wedi ennill y wobr Hyrwyddwr yn y Gweithle 2014. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r staff a’r rhwydwaith am eu cefnogaeth. Hefyd, hoffwn ddiolch i’r Prif Swyddogion am eu hymroddiad parhaus tuag at yr agenda cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws Dyfed-Powys.’ 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince, ‘Mae Claire wedi bod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth yr Heddlu dros Gyfeiriadedd Rhywiol ers 2008. Mae’r wobr hon yn dangos mor bwysig yw arweiniad mewn diwylliant ac arfer sy’n newid. Rydym hefyd yn falch ein bod ni wedi’n cydnabod gan Stonewall fel un o’r 100 cyflogwr gorau ledled y DU am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, yn arbennig o ystyried y ffaith bod y broses asesu’n fwy heriol a chystadleuol bob blwyddyn. Mae’r canlyniad yn rhoi neges glir i staff a chymunedau: Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymdrechu i fod yn gyflogwr a darparwr gwasanaeth teg a hygyrch. Mae’r wobr hon yn dangos ein hymroddiad tuag at gymunedau lesbiaidd, hoyw a deurywiol, yn ogystal â phob cymuned leiafrifol o fewn yr ardal blismona.’

Fel rhan o broses asesu’r Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle, mae Stonewall yn cydnabod ‘Perfformiad Seren gan Grŵp Rhwydwaith’ – grwpiau rhwydwaith staff yw’r rhain sy’n gwneud cyfraniad amhrisiadwy tuag at brofiad staff LHD yn eu sefydliadau a thu hwnt. Mae Rhwydwaith Staff Heddlu Dyfed-Powys, a arweinir gan Lorna McQuilliam, wedi derbyn cydnabyddiaeth gan Stonewall am Berfformiad Seren gan Grŵp Rhwydwaith ar gyfer 2014. Dywedodd Lorna, ‘Rwy’n falch ein bod ni wedi cyrraedd rhestr 100 Uchaf Stonewall unwaith yn rhagor. Mae hyn yn cydnabod ymdrechion ein rhwydwaith cefnogi, ein Hyrwyddwr Amrywiaeth, a’n Tîm Amrywiaeth. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i gynnwys a mynd i’r afael â materion LHD yn fewnol ac yn allanol. Rwyf hefyd yn falch ein bod wedi derbyn cydnabyddiaeth am Berfformiad Seren gan Grŵp Rhwydwaith.”

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, ‘Rwy’n falch iawn o’r ffaith bod 10 o 100 cyflogwr gorau’r DU yn gyflogwyr o Gymru. Er waethaf pwysau economaidd, mae’r cyflogwyr hyn yn dangos fod cydraddoldeb erioed wedi bod mor bwysig. Mae cyfraniad ein Cyflogwyr Gorau tuag at lunio profiad tecach a mwy cynhyrchiol ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn y gweithle’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Gwyddwn hyn oherwydd mae ein Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle yn ei fesur.’