17 Hyd 2014

Math o dwyll sydd fel arfer yn targedu pobl oedrannus a’r rhai sy’n agored i niwed yw twyll ffôn. Mae’r dioddefydd yn derbyn galwad ffôn gan dwyllwr sy’n honni ei fod yn galw o’i fanc neu’r heddlu. Mae’n dweud wrth y dioddefydd ei fod yn galw oherwydd gweithgarwch amheus mewn perthynas â’i gyfrif, ac yn ei gynghori i alw’r banc gan ddefnyddio’r rhif ar gefn ei garden, sy’n helpu’r dioddefydd i gredu bod yr alwad yn un ddiffuant.  

Mae’r dioddefydd yn datgysylltu’r ffôn ac yn galw’r banc neu’r heddlu. Fodd bynnag, mae’r twyllwr wedi cadw’r llinell ffôn ar agor felly nid yw’n cael ei gysylltu er bod rhif yn cael ei ddeialu, ac mae’r dioddefydd dal ar y ffôn i’r twyllwr, sydd yna’n ennill hyder y dioddefydd ac fel arfer yn gofyn iddo am ei rif PIN, cyn dweud wrtho y bydd ei garden yn cael ei chasglu a bydd un arall yn cael ei hanfon yn ei lle, neu’n gofyn iddynt fynd mewn i’w gangen banc a throsglwyddo arian i gyfrif arall.

Yr wythnos hon, targedwyd dynes oedrannus ym Mhowys, sydd eisiau aros yn ddienw, yn y modd hwn gydag amrywiad o’r twyll hwn. Derbyniodd alwad gan rywun a oedd yn honni ei fod o ‘Visa Verification’, a phan ofynnwyd iddi alw’r rhif ar gefn ei charden banc, credodd fod yr alwad yn ddiffuant. Pan alwodd hi’r rhif, fe’i cynghorwyd y bu gweithgarwch amheus o ran ei chyfrif, ac roedd ymchwiliad twyll yn digwydd mewn perthynas â’r banc roedd hi’n gwsmer iddo. Yna, fe’i cynghorwyd y dylai ymweld â’i changen banc er mwyn trosglwyddo’r arian i gyfrif ‘diogel’. Ni ofynnwyd iddi roi unrhyw fanylion megis ei rhif PIN na’i rhifau cyfrif, felly nid oedd hi’n poeni a chredodd fod yr alwad yn ddiffuant. Gwnaed llawer o ymdrech a threuliwyd cryn dipyn o amser gan y twyllwyr i sicrhau eu bod yn ymddangos yn ddiffuant, a dywedwyd wrthi na ddylai drafod na sôn am yr ymchwiliad twyll wrth ymweld â’r banc. Aeth i’r banc, a throsglwyddodd swm mawr o arian i’r cyfrif ‘diogel’, a rhywbryd wedi hyn, seiniwyd rhybudd a hysbyswyd yr heddlu. Bellach, mae ymchwiliad yn digwydd er mwyn ceisio dod o hyd i’r arian hwnnw.

Dyma fath soffistigedig o dwyll sydd â nifer o amrywiadau. Gan hynny, mae’n bwysig eich bod chi’n cwestiynu pob galwad, hyd yn oed y rhai sy’n ymddangos yn ddiffuant. Yn bwysicaf oll, cofiwch na fydd banciau na’r heddlu byth yn gofyn i chi am eich rhif PIN na rhif eich cerdyn banc, ac ni fyddant yn gofyn i chi drosglwyddo arian i gyfrif ‘diogel’.

Y pethau pwysicaf i gofio yw:
• Ni fydd eich banc neu/na’r heddlu byth yn gofyn i chi am eich rhif PIN.
• Ni fydd eich banc byth yn mynd i’ch cartref i gasglu arian na rhoi cerdyn arall i chi.
• Ni fydd eich banc neu/na’r heddlu byth yn casglu’ch cerdyn banc.
• Ni fydd eich banc neu/na’r heddlu byth yn gofyn i chi drosglwyddo arian i gyfrif ‘diogel’ oherwydd ymchwiliad twyll mewn perthynas â’ch banc.

Mae nifer o amrywiadau i’r twyll, gan gynnwys:
• Twyllwyr sy’n esgus eu bod o’r heddlu neu’r banc sy’n galw aelodau o’r cyhoedd yn ddiwahoddiad ac yn dweud wrthynt fod eu banc wedi’i  gyfaddawdu gan droseddwyr. Mae’r twyllwyr yn awgrymu y dylai’r unigolyn drosglwyddo’i falans banc i gyfrif banc ‘diogel’.
• Twyllwyr sy’n esgus eu bod o’r heddlu’n mynd i gyfeiriadau cartref pobl ac yn casglu cerdyn a rhif PIN yr unigolyn.
• Twyllwyr yn galw’r dioddefwyr ac yn dweud wrthynt am dynnu symiau mawr o arian allan o’u cyfrifon banc, ei roi mewn amlen, a’i roi i negesydd a fydd yn galw yn eu cartref. Mae’r twyllwr yn dweud wrthynt fod angen gwneud hyn gan fod staff llwgr yn y banc ac i beidio â siarad ag unrhyw un wrth iddynt dynnu’r arian allan.
• Aelodau o’r cyhoedd yn derbyn llythyrau ar bapur sydd yn dangos logo’r banc yn eu hysbysu bod eu cyfrif wedi dioddef twyll. Mae’r llythyr yn eu cynghori i drosglwyddo’u harian i gyfrif ‘diogel’, ac y bydd swyddog yn cysylltu â nhw er mwyn rhoi cerdyn a rhif PIN newydd iddynt.
• Twyllwyr yn cysylltu ag aelodau o’r cyhoedd yn gofyn iddynt dorri eu cardiau’n hanner oherwydd bod eu cyfrifon banc wedi’u cyfaddawdi. Yna, gofynnir iddynt bostio’r garden wedi’i thorri i gyfeiriad lle y mae twyllwyr yn tapio’r garden yn ôl at ei gilydd ac yn defnyddio’r manylion er mwyn cyflawni twyll.

Os ydych chi’n derbyn galwad o’r fath, mae’r heddlu’n eich cynghori i ddod â’r alwad i ben yn syth.
Os ydych chi’n derbyn y math hwn o alwad, riportiwch hi i Action Fraud ar 0300 123 2040.