07 Chw 2017

Ar Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017, mae Heddlu Dyfed-Powys yn annog pobl i beidio â dioddef oherwydd twyllwyr drwy ddilyn pum cam syml.

 

Yn y cyfnod yn arwain at Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel (7 Chwefror), mae Heddlu Dyfed-Powys wedi siarad â nifer o breswylwyr yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys er mwyn darganfod sut mae’r rhyngrwyd yn gwella eu bywydau. Maen nhw wedi dweud wrth Heddlu Dyfed-Powys eu bod nhw’n defnyddio’r rhyngrwyd i’w helpu i gadw mewn cysylltiad ag aelodau o’r teulu sy’n byw’n bell i ffwrdd, gwaith cartref, ymchwil, adloniant a siopa ar-lein. Rhannwyd eu straeon ar broffiliau Twitter a Facebook Heddlu Dyfed-Powys.

 

Mae’r heddlu hefyd wedi cymryd y cyfle i’w gwneud yn ymwybodol o beryglon defnyddio’r rhyngrwyd a sut i ddiogelu eu hunain.

 

Yn ôl adroddiadau a dderbyniwyd, y drosedd seiber fwyaf cyffredin sy’n effeithio ar bobl sy’n byw ym mhedair sir Dyfed-Powys yw twyll gwasanaethau meddalwedd cyfrifiadurol. Fel arfer, mae hyn yn ganlyniad rhyddhau gwybodaeth bersonol.

 

Mewn 6 mis yn unig y llynedd (2016), dygwyd dros £400,000 wrth bobl sy’n byw yn Nyfed-Powys o ganlyniad i seiberdroseddu. 

 

Mae’r heddlu’n cymell pobl i ddilyn y pum cam hawdd canlynol i helpu i ddiogelu’u hunain ar-lein:

  1. Crëwch gyfrinair sy’n cynnwys 3 gair gwahanol.
  2. Defnyddiwch wefan ddiogel ar gyfer siopa ar-lein.
  3. Defnyddiwch ddull talu diogel wrth siopa ar-lein. PayPal neu gerdyn credyd sydd fwyaf diogel.
  4. Byddwch yn wyliadwrus ynghylch gwefannau sy’n cael eu hysbysebu mewn e-byst digymell gan ddieithriaid.
  5. Dilynwch eich greddf a defnyddiwch synnwyr cyffredin. Mae gwefannau sy’n gofyn am fwy o wybodaeth nag y byddech chi’n disgwyl yn debygol o fod yn faleisus.

 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Dros Dro Pam Kelly, sef arweinydd yr heddlu ar gyfer seiberdroseddu yng Nghymru: “Mae’r rhyngrwyd wedi chwyldroi’r ffordd rydyn ni’n byw’n bywydau. Yn gyffredinol, rydyn ni’n dda iawn am edrych ar ôl ein hunain yn ein bywydau ‘go iawn’, all-lein, ond dylid ystyried y rhyngrwyd fel ein strydoedd cudd. 

 

“Drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd ar gyfer yr holl bethau gwych mae’n cynnig i ni, rydyn ni hefyd yn ymagor i beryglon, gan gynnwys colled ariannol. Wrth inni fyw bywyd fwyfwy ar-lein, mae’n rhaid inni fod mor ofalus yn y llefydd hyn ag y byddem wrth gerdded i lawr y stryd.

 

“Dyfed-Powys yw’r lle mwyaf diogel i fyw yng Nghymru a Lloegr, ac rydyn ni’n ceisio gwneud ein cymuned ar-lein mor ddiogel â’n cymuned all-lein. Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cynnig cyfle i dynnu sylw at ddefnyddiau cadarnhaol a negyddol technoleg, ac archwilio i’r rôl rydyn ni’n chwarae o ran helpu i greu cymuned ar-lein well a mwy diogel.”

 

Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu ar draws y byd. Mae’n cael ei gydlynu yn y DU gan Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, ac mae cannoedd o sefydliadau’n cymryd rhan er mwyn helpu i hyrwyddo defnydd diogel, cyfrifol a chadarnhaol o dechnoleg ddigidol ar gyfer plant a phobl ifainc.

 

Mae’n galw ar bobl ifainc, rhieni, gofalwyr, athrawon, gweithwyr cymdeithasol, asiantaethau gorfodi’r gyfraith, cwmnïoedd, gwneuthurwyr polisïau ac eraill i ddod at ei gilydd i helpu i greu rhyngrwyd mwy diogel.  

 

Diogelwch ar y Rhyngrwyd:

Gall rhieni gael gwybodaeth er mwyn helpu i gadw plant a phobl ifainc yn ddiogel ar-lein drwy alw heibio i www.thinkuknow.co.uk. Medrwch gael cyngor arbenigol am ddim ynghylch sut i aros yn ddiogel ar-lein drwy alw heibio i www.getsafeonline.org.

Os ydych chi wedi dioddef seiberdrosedd, dywedwch wrth Heddlu Dyfed-Powys drwy alw 101.

Os ydych chi wedi dioddef twyll ar-lein, wedi derbyn neges dwyllodrus bosibl neu firws cyfrifiadurol ond heb golli arian, neu heb ymateb i’r neges, medrwch roi gwybod i Action Fraud ar-lein neu drwy alw 0300 123 2040.