27 Mai 2016

Bydd deddfwriaeth newydd ar gyffuriau penfeddwol cyfreithlon yn cael ei phlismona mewn modd ymarferol a chymesur gan ei fod nawr wedi ei weithredu ar 26 Mai 2016.

Bydd y ddeddf sylweddau seicoweithredol yn darparu gwaharddiad blanced ar gynhyrchu, gwerthu a mewnforio sylweddau seicoweithredol newydd. Bydd y ddeddfwriaeth yn newid y ffordd y mae heddluoedd yn mynd i’r afael â sylweddau seicoweithredol ac yn gwneud cyffuriau newydd sy’n ymddangos ar y farchnad yn anghyfreithlon yn gynt nag erioed.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar gyfer Sylweddau Seicoweithredol Newydd, Comander Simon Bray:

“Mae’r ddeddfwriaeth newydd hon yn gam cadarnhaol ymlaen. Mae’r heddlu’n barod i weithredu’r gyfraith newydd a mynd i’r afael â’r niwed a achosir mewn cymunedau drwy werthu a defnyddio cyffuriau. Fel yn achos pob cyffur, bydd ein hymagwedd yn ymarferol, yn gymesur ac yn seiliedig ar yr amgylchiadau unigol.

“Mae heddluoedd wedi ymrwymo i leihau’r niwed a achosir gan bob cyffur, ond ni allwn wneud hun ar ben ein hunain; mae gan atal, addysg a’r gwasanaeth iechyd rôl hanfodol i’w chwarae.”

Cynhaliwyd ymgyrchoedd ledled y wlad er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch y newidiadau i’r gyfraith. Rhoddwyd amser i berchnogion siop a chyflenwyr eraill i addasu i’r cyfreithiau newydd hyn a stopio masnachu’r cyffuriau hyn, sydd o bosibl yn beryglus. Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio gydag awdurdodau lleol i addysgu defnyddwyr a defnyddwyr posibl am y gyfraith newydd a’r peryglon o gymryd sylweddau anhysbys.

Mae amryw o ddewisiadau’n bodoli o ran gorfodi’r ddeddfwriaeth hon gan gynnwys hysbysiadau gwahardd, hysbysiadau eiddo, gorchmynion gwahardd a gorchmynion eiddo, sy’n caniatáu i’r heddlu neu awdurdodau lleol ddweud wrth bobl am stopio cyflenwi, gwerthu neu stocio sylweddau seicoweithredol.

Rhoddwyd pwerau i swyddogion stopio a chwilio pobl, cerbydau a llongau, mynd i mewn i eiddo a’i chwilio yn unol â gwarant, ac atafaelu a dinistrio sylweddau seicoweithredol.

Dywedodd Comander Bray:

“Mae heddluoedd, Safonau Masnach, lluoedd y ffiniau a sefydliadau eraill wedi bod yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â chyflenwi sylweddau seicoweithredol newydd rheoledig ac anreoledig, ond bydd gwaharddiad blanced ar sylweddau seicoweithredol newydd yn ei gwneud hi’n haws ymdrin â’r cyffuriau hynny sy’n anniogel ond sydd ddim yn cael eu rheoli eto o bosibl. Hefyd, bydd yn ei gwneud hi’n haws mynd i’r afael â chyffuriau penfeddwol cyfreithlon a allai gynnwys cymysgeddau sydd eisoes yn cynnwys cyffuriau anghyfreithlon.

Rydyn ni’n annog y cyhoedd i roi gwybod i heddluoedd (e.e. drwy Crimestoppers Cymru 0800 555 111) os ydynt yn credu bod siopau neu sefydliadau’n parhau i werthu sylweddau seicoweithredol ar ôl i’r Ddeddf ddod i rym ar 26 Mai 2016.”

Dywedodd Dyfed Bolton, Prif Arolygydd Dros Dro Heddlu Dyfed-Powys: “Mae ein swyddogion yn gweld dros eu hunain y niwed a achosir drwy gamddefnyddio sylweddau, a’u heffeithiau dinistriol, yn rhy aml o lawer. Rydyn ni’n croesawu’r pwerau newydd hyn ac yn barod i orfodi’r gyfraith newydd a mynd i’r afael â’r niwed a achosir mewn cymunedau drwy werthu a defnyddio cyffuriau. Bydd ein hymagwedd yn gyfuniad o addysgu a gorfodi, a byddwn ni’n gweithio’n agos â phartneriaid i fynd i’r afael â chyflenwad a melltith sylweddau seicoweithredol, a chyffuriau eraill.