09 Chw 2015

Trefnir Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel bob blwyddyn ym mis Chwefror er mwyn hyrwyddo defnydd mwy diogel a chyfrifol o dechnoleg ar-lein a ffonau symudol, yn arbennig ymysg plant a phobl ifainc ar draws y byd.

Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2015 - y 12fed digwyddiad o’r fath - yn canolbwyntio ar y thema ‘Gadewch inni greu gwell rhyngrwyd gyda’n gilydd’, ac mae’n cynnig cyfle i dynnu sylw at ddefnyddio technoleg yn gadarnhaol ac archwilio i’r rôl mae pob un ohonom yn chwarae o ran helpu i greu cymuned ar-lein well a mwy diogel.

Mae’r ymgyrch yn galw ar bobl ifainc, rhieni, gofalwyr, athrawon, gweithwyr cymdeithasol, asiantaethau sy’n gysylltiedig â gorfodi’r gyfraith, cwmnïoedd, gwneuthurwyr polisi ac eraill  i ymuno gyda’i gilydd er mwyn helpu i greu gwell rhyngrwyd. Yn y pen draw, ein cyfrifoldeb ni yw creu gwell rhyngrwyd!

Dywedodd y Ditectif Ringyll Rob Gravelle o Uned Seiberdroseddu Heddlu Dyfed-Powys:

“Mae’r rhyngrwyd yn rhan anhepgor o fywydau plant o bob oed. Mae cynnydd ym mhoblogrwydd safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, gemau ar-lein a gwibnegeseua yn golygu bod mwy o bobl ifainc nag erioed yn rhannu eu profiadau personol a’u manylion gyda dieithriaid. Mae’n bwysig eich bod yn gwybod beth mae’ch plentyn yn gwneud ar-lein.” 

Mae cyngor diogelwch ar gael ar wefan yr heddlu, sy’n cynnwys:

 

  • Helpwch eich plentyn i ddeall na ddylen nhw byth roi manylion personol allan i ‘ffrindiau’ ar-lein - mae gwybodaeth bersonol yn cynnwys manylion megis eu ID negeseua, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn symudol a lluniau ohonyn nhw, eu teulu neu eu ffrindiau - os yw eich plentyn yn cyhoeddi llun neu fideo ar-lein - gall unrhyw un ei newid neu ei rannu.
  • Os yw eich plentyn yn derbyn e-negeseuon neu negeseuon destun sothach / sbam, atgoffwch nhw i beidio â chredu beth maen nhw’n ddweud, peidio â’u hateb a pheidio â’u defnyddio nhw.
  • Helpwch eich plentyn i ddeall fod rhai pobl yn dweud celwydd ar-lein ac felly mae’n syniad da i gadw ffrindiau ar-lein yn ffrindiau ar-lein. Ni ddylen nhw byth gytuno i gwrdd ag unrhyw ddieithryn heb fod oedolyn maen nhw’n gallu ymddiried ynddo yn bresennol.
  • Byddwch yno i’ch plentyn ac yn barod i drafod fel bod eich plentyn yn gwybod nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddweud wrth rywun os oes rhywbeth yn gwneud iddyn nhw deimlo’n anghysurus.
  • Dysgwch bobl ifanc sut i rwystro rhywun ar-lein a’i riportio os byddant yn teimlo’n anghysurus.

 

Mae rhagor o wybodaeth a chyngor ar gael ar www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2015awww.getsafeonline.org/news/tues-10th-feb-is-safer-internet-day