05 Chw 2016

Trefnir Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ym mis Chwefror pob blwyddyn er mwyn hyrwyddo defnydd mwy diogel a chyfrifol o dechnoleg ar-lein, yn arbennig ymysg plant a phobl ifainc ledled y byd.

Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016 - y 13eg digwyddiad o’r fath - yn canolbwyntio ar y thema “Chwaraewch eich rhan i wella’r rhyngrwyd”, ac anogir defnyddwyr hen ac ifainc i dynnu sylw at ddefnyddiau cadarnhaol technoleg ac archwilio i’r rôl mae pob un ohonom yn chwarae o ran helpu i greu cymuned ar-lein well a mwy diogel.

Mae’n galw ar bobl ifainc, rhieni, gofalwyr, athrawon, gweithwyr cymdeithasol, gorfodi’r gyfraith, cwmnïoedd, gwneuthurwyr polisi a mwy i ddod at ei gilydd i helpu i greu gwell rhyngrwyd.

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal sesiwn Holi ac Ateb byw ar Twitter ar 9 Chwefror rhwng 12 ac 1 o’r gloch y prynhawn a 5 a 6 o’r gloch yr hwyr gyda Bethan James, Cydlynydd Cyswllt Ysgolion Heddlu Dyfed-Powys, ac aelodau o’r Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu. 

Dywedodd y Ditectif Rob Gravelle o’r Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu:

"Mae’r rhyngrwyd yn rhan annatod o fywydau pobl o bob oed, ac mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn gyfle i bawb wneud rhywbeth cadarnhaol i helpu i wneud y rhyngrwyd yn le gwell. Byddwn i’n annog unrhyw un sydd â chwestiwn ynghylch diogelwch ar y rhyngrwyd i ymuno â’r sesiwn holi ac ateb ar Twitter.”

Dywedodd Bethan James:

“Mae gwybod y ffeithiau’n allweddol ar gyfer aros yn ddiogel ar-lein. O gyfryngau cymdeithasol i siopa ar-lein, mae angen i bobl o bob oed fod yn wybodus a chyfrifol. Bydd ymgysylltu â ni drwy’r sesiwn holi ac ateb yn helpu i atgyfnerthu’r negeseuon diogelwch hynny ac yn adeiladu rhyngrwyd mwy diogel i bawb ohonom.”

Os oes gennych gwestiwn i ofyn i’r panel am ddiogelwch ar y rhyngrwyd, dilynwch brif gyfrif Twitter Heddlu Dyfed-Powys @dyfedpowys a chychwynnwch eich neges drydar â #HoliUCDS

Mae Heddlu Dyfed-Powys hefyd yn cefnogi Ymgyrch Canolfan Diogelwch Rhyngrwyd y DU drwy ddefnyddio’r hashnod #SID2016 mewn postiadau a negeseuon trydar.

Mae rhagor o wybodaeth hefyd ar gael ar www.saferinternetday.org