10 Hyd 2017

Y thema ar gyfer 2017 yw ‘Iechyd Meddwl yn y Gweithle’, ac yn ôl yr ymddiriedolaeth iechyd meddwl, mae 67% o weithwyr yn teimlo’n ofnus, yn teimlo embaras, neu’n methu â siarad am bryderon iechyd meddwl â’u cyflogwr.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins, sef Arweinydd Cenedlaethol yr Heddlu ar gyfer Iechyd Meddwl: 

“Gall iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un ohonom. Mae cael iechyd meddwl da cyn bwysiced â chael iechyd corfforol da. Mae ymchwil diweddar yn awgrymu y gall hyd at 40% o ddigwyddiadau heddlu fod yn gysylltiedig ag iechyd meddwl ac mae lles meddyliol ein swyddogion, ein staff a’n cymunedau o bwys mawr. Ni ddylid ei drin fel pwnc ‘tabŵ’. Gall pawb ohonom helpu i dorri’r tawelwch. Nid oes rhaid i siarad am iechyd meddwl fod yn anodd, a gall wneud gwahaniaeth mawr.” 

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn nodi’r diwrnod pwysig hwn drwy gynnal Digwyddiad Lles Iechyd Meddwl a fydd ar agor i bob swyddog ac aelod staff. Bydd siaradwyr gwadd yn rhoi cyflwyniadau ar faterion megis Anhwylder Straen Wedi Trawma, Rhaglen Golau Glas MIND, arferion pobl ag iselder cudd, ac effaith deiet ar ein hiechyd meddwl. Hefyd, bydd gwybodaeth am y gwasanaethau cymorth, rhai mewnol ac allanol, sydd ar gael i swyddogion a staff. 

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl Collins:

“Drwy ddangos ein cefnogaeth ar gyfer y digwyddiad hwn, nid yn unig y byddwn ni’n cael ein swyddogion a’n staff i siarad am iechyd meddwl, ond byddwn ni’n codi proffil materion Iechyd Meddwl yn gyffredinol a rhoi diwedd ar y stigma a’r gwahaniaethu o gwmpas iechyd meddwl.”

“Fel rwy’n dweud yn aml: ‘Mae’n iawn i beidio bod yn iawn!’”

Mae mesurau megis cwnsela, ymyriadau lles, a chymorth ynghylch rheoli llwyth gwaith ar gael i swyddogion a staff ledled Dyfed-Powys. Mae’r heddlu hefyd yn rhan o Amser i Newid Cymru, sy’n anelu i ddileu’r stigma o gwmpas iechyd meddwl yn y gweithle.

Yn ddiweddar, lansiwyd strategaeth iechyd a lles er mwyn sicrhau iechyd corfforol a meddyliol swyddogion a staff.

Hydref 10, 2017