05 Chw 2018

Mae anffurfio organau cenhedlu benywod yn drosedd yn y DU ac mae Heddlu Dyfed-Powys yn pwysleisio’r neges hon ar Ddiwrnod Rhyngwladol Atal Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (AOCB).

Bydd swyddogion a SCCH yn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r mater hwn ar y diwrnod gweithredu swyddogol, sef dydd Mawrth 6 Chwefror.

Unrhyw weithred sy’n cynnwys newid neu anafu organau cenhedlu benywod am unrhyw reswm nad yw’n rheswm meddygol yw anffurfio organau cenhedlu benywod, ac mae’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel ymyriad â hawliau dynol merched a menywod. 

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Anthony Griffiths, Pennaeth Diogelu’r Cyhoedd: “Nid yw achosion yn cael eu hadrodd yn aml o fewn ein hardal heddlu, ac mae’r rhan fwyaf o’r adroddiadau’n dod wrth fydwragedd y mae eu cleientiaid beichiog wedi dioddef anffurfio organau cenhedlu benywod yn y gorffennol yn eu gwlad enedigol, lle nad yw’n anghyfreithlon.

“Mae ein gwaith ar gyfer codi ymwybyddiaeth gyda phartneriaid yn y maes iechyd, awdurdodau lleol a grwpiau trydydd sector yn anelu i: sicrhau bod pobl yn gwybod bod AOCB yn anghyfreithlon; atal AOCB rhag cael ei gynnal ar unrhyw blentyn sy’n byw yn ein hardal heddlu ac annog pobl i adrodd am bryderon i’r heddlu, neu unrhyw asiantaeth briodol arall, os ydyn nhw’n credu bod rhywun mewn perygl o ddioddef AOCB.”

Bydd Timoedd Plismona Bro allan yn eu cymunedau’n siarad â phobl am AOCB wrth iddynt ddosbarthu posteri a thaflenni gwybodaeth er mwyn cyflwyno’r neges i’n cymunedau.

Er mwyn sicrhau bod swyddogion a staff yn hyderus o ran ymdrin ag AOCB, a bod ganddynt y sgiliau i ymdrin â’r mater, mae’r sefydliad gwirfoddol Cymru gyfan, BAWSO, sy’n rhoi cymorth i bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig sy’n ddioddefwyr pob math o drais, gan gynnwys AOCB, wedi rhoi hyfforddiant ar y pwnc hwn.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Diwrnod Rhyngwladol Atal Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (AOCB), galwch heibio i:

http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/

Er mwyn adrodd am eich pryderon ynghylch AOCB yn ardal Dyfed-Powys, galwch 101 neu e-bostiwch contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk.

Am gymorth arbenigol ar gyfer cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, cysylltwch â BAWSO ar www.bawso.org.uk, 0800 7318147 neu e-bostiwch info@bawso.org.uk.

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n adnabod wedi’ch effeithio gan AOCB, galwch neu e-bostiwch linell gymorth AOCB yr NSPCC, sydd am ddim, ar 0800 028 3550 neu fgmhelp@nspcc.org.uk.