24 Tach 2014

Eleni, cynhelir Diwrnod y Rhuban Gwyn ddydd Mawrth 25 Tachwedd 2014. Y diwrnod arbennig hwn yw uchafbwynt blynyddol yr ymgyrch. Nid gwisgo rhubanau gwyn fel addewid personol i beidio â chyflawni, cymeradwyo nac aros yn dawel ynghylch trais domestig yw unig nod yr ymgyrch – mae’r ymgyrch hefyd yn tynnu sylw at drais domestig a rhoi sicrwydd i ddioddefwyr ddod ymlaen a cheisio cymorth a chefnogaeth.

Eleni, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi’r teithiau cerdded golau cannwyll amrywiol sy’n cael eu cynnal yn yr ardal heddlu. Bydd y Prif Uwch-arolygydd Pam Kelly’n mynychu’r digwyddiad yng Nghaerfyrddin, sy’n cael ei gynnal ar 24 Tachwedd. 

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Pam Kelly, “Mae gan bawb yr hawl i fyw eu bywydau heb ofn, braw a cham-drin, yn enwedig yn eu cartrefi eu hun. Mae’n dda gennyf gefnogi’r ymgyrch hon lle y mae dynion a menywod yn cerdded gyda’i gilydd er mwyn cefnogi diwedd cam-drin domestig.”

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Neil Jenkins, “Mae cam-drin domestig yn cwmpasu sbectrwm eang o ymddygiadau, a gall gynnwys cam-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol, bygythiadau a difrod. Ein prif gonsyrn yw diogelu dioddefwyr a phlant a sicrhau nad ydynt mewn perygl parhaus.”

Os ydych chi’n teimlo eich bod yn dioddef trais, neu os ydych yn poeni ynghylch ffrind neu aelod o’r teulu, galwch yr heddlu ar 101, neu galwch Linell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru ar 0808 80 10 8000.