18 Maw 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Diwrnod Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant ar 18 Mawrth 2016, sy’n cael ei arwain gan yr elusen Rhwydwaith NWG.

Nod y diwrnod yw tynnu sylw at y materion o gwmpas cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, i annog pawb i feddwl, gweld a siarad allan yn derbyn cam-drin a mabwysiadu ymagwedd dim goddefgarwch tuag at oedolion yn meithrin perthnasau amhriodol â phlant, neu blant yn meithrin perthnasau amhriodol â phlant eraill. 

Mae diogelu plant yn fusnes pawb. Gall unrhyw blentyn gael ei gam-fanteisio’n rhywiol, waeth pa beth bynnag yw ei ddiwylliant, ethnigrwydd, crefydd, rhyw neu gefndir.

Ar 18 Mawrth, bydd CYSUR (Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Plant Canolbarth a Gorllewin Cymru) yn cynnal cynhadledd ar y thema “Atal Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant”. Bydd swyddogion a staff heddlu’n bresennol ac yn cymryd rhan yn y gynhadledd.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Ifan Charles o Adran Diogelu Pobl Fregus Heddlu Dyfed-Powys:

“Mae’n hollbwysig ein bod ni’n ennill gwell gwybodaeth a dealltwriaeth o Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant er mwyn targedu gweithgarwch yn effeithiol ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol. Mae swyddogion heddlu’n cael eu hyfforddi’n weithredol o adnabod arwyddion cynnar sy’n medru nodi plant mewn perygl. Mae gan bob un ohonom rôl i’w chwarae o ran sicrhau bod gan blant amgylchedd diogel i dyfu i fyny ynddo.

Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol Ysgolion ledled yr ardal heddlu’n cyflwyno sesiynau CRhB sy’n addas ar gyfer yr oed mewn ysgolion fel rhan o Raglen Cyswllt Craidd Ysgolion Cymru Gyfan.

Dywedodd Bethan James, Cydlynydd Cyswllt Ysgolion Heddlu Dyfed-Powys:

“Mae’n hollbwysig ein bod ni’n codi ymwybyddiaeth o GRhB ymysg ein plant a’r staff sy’n gweithio yn ein hysgolion. Mae Swyddogion Ysgolion dynodedig wedi’u hyfforddi i gyflwyno’r sesiynau hyn. Mae ganddynt ddealltwriaeth a gwybodaeth ddiweddar er mwyn hysbysu, atal a diogelu cenedlaethau’r dyfodol.”

Defnyddir cyfryngau cymdeithasol ar y dydd i godi ymwybyddiaeth o GRhB ymhellach. Cadwch lygad allan am #CRhB #DyddCRhB16 a #HelpLlaw ar Twitter.

Ychwanegodd DCI Ifan Charles:

“Rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd buddsoddi mewn adnabod a mynd i’r afael â ChRhB ac rydyn ni wedi buddsoddi adnoddau ychwanegol i mewn i’r maes diogelu cymhleth hwn. Rydyn ni’n parhau i weithio gyda’n partneriaid statudol a grwpiau gwirfoddol ac yn cydnabod fod cefnogaeth y cyhoedd yn hollbwysig ar gyfer cyflawni gwell canlyniadau.”

Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen www.stop-cse.org