10 Chw 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT), a gynhelir bob blwyddyn ym mis Chwefror ac sy’n dathlu bywydau a chyraeddiadau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Meddai’r Uwch-arolygydd Claire Parmenter, Hyrwyddwr Amrywiaeth yr Heddlu dros Gyfeiriadedd Rhywiol:

“Er mwyn dangos ein cefnogaeth ar gyfer Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol, mae baner yr enfys yn cyhwfan uwch adeiladau’r heddlu yng Nghaerfyrddin, Hwlffordd, Llanelli ac Aberystwyth. Mae’r mis hwn yn amser i adlewyrchu ar hanes cydraddoldeb cyfeiriadedd rhywiol a pha mor bell yr ydym wedi dod. Gall pob un ohonom wneud gwahaniaeth a chyfrannu at ansawdd bywyd pobl LHDT o fewn ein cymunedau.”

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cyhwfan y faner enfys bob blwyddyn yn ystod mis Chwefror er mwyn annog cymunedau amrywiol i adrodd am ddigwyddiadau a throseddau casineb i ni.

Gweithredoedd a gyflawnir yn erbyn person sydd wedi’u hysgogi gan gasineb y troseddwr o unigolyn oherwydd nodwedd bersonol megis ei gyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd neu gred, neu anabledd yw digwyddiadau a throseddau casineb.

“Mae gan bawb yr hawl i deimlo’n ddiogel a pheidio â byw mewn ofn,” ychwanegodd. “Byddwch â ffydd a hyder i adrodd am droseddau a digwyddiadau casineb.”

Medrwch adrodd am ddigwyddiadau a throseddau casineb drwy’r dulliau canlynol:

-          Galw 101

-          Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam lleferydd, medrwch anfon neges destun atom ar 07811 311 908

-          Cysylltu â’ch Tîm Rheoli Bro lleol

-          Galw heibio i wefan ‘Gweld yn Glir’ ar www.report-it.org.uk

-          Galw heibio i wefan ‘Cymorth i Ddioddefwyr’ ar www.reporthate.victimsupport.org.uk (mae’r gwasanaeth hwn ond ar gael yng Nghymru)

Am ragor o wybodaeth ynghylch Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol, galwch heibio i’r wefan swyddogol.