13 Hyd 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i breswylwyr helpu â’i frwydr yn erbyn caethwasiaeth fodern yn ystod wythnos o weithgarwch ym mis Hydref.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Shane Williams, “Gall Caethwasiaeth Fodern ddigwydd unrhyw le ym Mhrydain, a bu nifer o straeon yn y newyddion yn ddiweddar am gaethwasiaeth yn digwydd yng Nghasnewydd, Caerdydd ac Abertawe. Rydyn ni’n gofyn i bobl sy’n byw yn ein cymunedau yn Nyfed-Powys i’n helpu i ddarganfod ble mae hyn yn digwydd yn Nyfed-Powys er mwyn i ni roi stop arno a rhoir cymorth sydd angen arnynt i ddioddefwyr. 

“Gwyddwn mai plentyn yw un ym mhob pedwar dioddefydd ym Mhrydain, ac mae un ym mhob 10 person yn ddioddefwyr caethwasanaeth domestig. Yng Nghymru'r llynedd, riportiwyd 50 achos o ddioddefwyr posibl. 

“Ym mis Hydref, bydd ein swyddogion allan mewn cymunedau’n siarad â phreswylwyr, perchnogion busnes, rheolwyr ffatri a phobl sy’n gweithio yn ein porthladdoedd am gaethwasiaeth fodern. Byddant yn esbonio beth i edrych allan amdano a sut y gall pobl ein helpu ni i atal yr ecsbloetiaeth hon rhag digwydd.

“Mae’n drosedd gudd. Mae’n anodd ei datrys, ond mae arwyddion i gadw llygad allan amdanynt, gan gynnwys: pobl sydd ag ychydig iawn o gysylltiad â’u teuluoedd; drwgdybio awdurdod; dim ffrindiau; ymddangos fel pe na heb eu bwydo, heb gael gofal, ac yn fewnblyg; yn ffwndrus ac yn osgoi cyswllt llygad.

“Gall fod yn haws sylwi ar dai lle y gallai dioddefwyr fod yn cael eu dal gan y gall y llenni fod ar gau o hyd neu â chaen adlewyrchol arnynt, gall ffenestri fod â chloeon neu farrau arnynt, gall camerâu teledu cylch cyfyng fod wedi’u gosod, gall y blwch llythyrau fod wedi’i selio, a gall fod mynediad cyfyngedig i’r drysau blaen a chefn.

“Mae rhai mathau cyffredin o gaethwasiaeth y gall dynion, menywod a phlant gael eu gorfodi i ymgymryd â nhw, gan gynnwys: caethwasanaeth domestig; llafur gorfodol; masnachu mewn plant; puteindra gorfodol; ecsbloetio troseddol ac ecsbloetio rhywiol.

“Nid ydym eisiau i bobl weithredu ar eu hamheuon eu hunain. Gofynnwn i bobl rannu unrhyw wybodaeth â ni er mwyn i ni roi mesurau ar waith i ddarganfod pa un ai a yw caethwasiaeth fodern yn digwydd. Nid yw’r heddlu’n gweithio ar ben ei hun. Mae ganddynt dimoedd arbenigol o bobl sy’n medru helpu i gynorthwyo dioddefwyr a’u teuluoedd.”

Medrwch adrodd am unrhyw amheuon i ni drwy alw 101, neu drwy alw’r llinell gymorth genedlaethol ar 0800 0121 70