07 Hyd 2016

Meddylia dros dy hun! Nid yw trosedd casineb yn iawn. Riportiwch ef!

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn dangos ei gefnogaeth a’i ymrwymiad tuag at Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb drwy godi ymwybyddiaeth o fewn ei gymunedau ynghylch beth yw Trosedd neu Ddigwyddiad Casineb, a sut y gellir riportio materion o’r fath.

Yn ogystal, byddwn ni’n gofyn i aelodau o’r cyhoedd ‘Feddwl dros eu hun’ drwy ddefnyddio cyfres o ffeithluniau a gynhyrchwyd ar sail Cymru Gyfan i ofyn i bobl herio’u canfyddiadau a’u camsyniadau o gwmpas rhai grwpiau cymunedol penodol.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Liane James:

Mae troseddau a digwyddiadau casineb yn brifo; gallant fod yn ddryslyd, yn frawychus, a gwneud i ddioddefwyr deimlo’n agored i niwed ac yn ansicr. Nid oes rhaid i ddioddefydd fod yn aelod o’r grŵp y mae’r elyniaeth wedi’i thargedu ato. Yn wir, gall unrhyw un ddioddef trosedd casineb.

"Mae angen i bob un ohonom herio’n canfyddiadau a chanfyddiadau eraill, a’u hannog i “feddwl dros eu hun” er mwyn dileu casineb yn ein cymunedau.

"Hoffwn sicrhau ein cymunedau bod riportio troseddau a digwyddiadau pan maen nhw’n digwydd yn ein galluogi i ymchwilio, dwyn troseddwyr i gyfiawnder, ac atal y digwyddiadau hyn rhag digwydd i rywun arall. Byddwch chi hefyd yn ein helpu i ddeall maint troseddau casineb yn eich ardal leol fel ein bod ni’n medru ymateb iddo’n well.

"Mae riportio troseddau casineb yn gwneud gwahaniaeth – i chi, eich ffrindiau, eich bywyd ac i ni yn Heddlu Dyfed-Powys.”

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

“Gall troseddau casineb ddinistrio bywydau, peri ofn a chwalu gwead ein cymunedau a’n cymdogaethau. Mae troseddau casineb yn effeithio ar bob cymuned, ac os na wneir dim yn ei gylch, gall arwain at unigedd ac erledigaeth unigolion a grwpiau sy’n agored i niwed, ynghyd â pholareiddiad cymunedau.

"Hoffwn weld pawb yn herio’r ymddygiadau a’r agweddau gwaelodol mewn cymdeithas sy’n arwain at gyflawni troseddau casineb.” 

Yn y cyfnod yn arwain at yr Wythnos Ymwybyddiaeth, cynhaliodd Heddlu Dyfed-Powys “Sesiynau Ymwybyddiaeth Cyfeirio Troseddau Casineb” ar draws yr ardal er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch sut beth yw trosedd casineb, a sut y dylid ei riportio.

Yn ystod yr wythnos, bydd swyddogion allan yn y gymuned yn siarad â’r cyhoedd er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch troseddau casineb.

Er mwyn hyrwyddo’r neges ymhellach, gweithiodd Heddlu Dyfed-Powys gyda disgyblion yn Ystradgynlais er mwyn cynhyrchu fideo ar godi ymwybyddiaeth ynghylch troseddau casineb. Bydd y fideo’n cael ei ddefnyddio gan Swyddogion Cymorth Troseddau Casineb a Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion wrth roi cyflwyniadau ar ymwybyddiaeth troseddau casineb.

Dywedodd Rhodri Jones o Wasanaethau Ieuenctid Cyngor Sir Powys:

“Roedd gweithio gyda phobl ifainc Ystradgynlais a Heddlu Dyfed-Powys er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch Digwyddiadau a Throseddau Casineb yn gyfle gwych. Mae’n bwysig fod pobl yn deall yr effaith maen nhw’n cael ar eraill yn ogystal â throseddolrwydd eu gweithredoedd.”

 Anogir dioddefwyr i beidio â dioddef yn dawel, ond yn hytrach, i riportio troseddau casineb drwy siarad â thimoedd plismona bro neu drwy’r rhif difrys 101, neu 999 mewn argyfwng. Gall dioddefwyr hefyd riportio’n electronig drwy system riportio Gweld yn Glir - www.report-it.org.uk

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i’n gwefan http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/advice/hate-crime/