02 Gor 2014

Gyda chymorth heddluoedd ledled y wlad, mae Taclo’r Taclau wedi lansio’i ymgyrch ar gyfer mynd i’r afael â thyfu canabis mewn ardaloedd ledled y DU.

Bydd yr elusen a heddluoedd yn dosbarthu cardiau ‘crafu ac arogli’ i’r cyhoedd er mwyn eu haddysgu a’u hysbysu am yr arwyddion ac arogl canabis pan mae’n tyfu.

Gall gangiau troseddol sy’n tyfu canabis niweidio unigolion a’u cymdogaethau. Wrth i gangiau troseddol dyfu canabis, maent yn aml yn rhentu eiddo preswyl megis fflatiau neu dai maestrefol a gallant ddod â throseddau difrifol i mewn i gymunedau gan gynnwys troseddau gynnau, lladrad pŵer a masnachu pobl. Gall troseddwyr trefnedig ei ddefnyddio er mwyn ariannu gweithgareddau troseddol eraill megis masnachu cyffuriau Dosbarth A. Mae tystiolaeth glir fod grwpiau troseddol difrifol a threfnedig yn defnyddio tyfu canabis fel ffordd ar gyfer hyrwyddo eu gweithgarwch troseddol.

Gall tyfu canabis achosi difrod sylweddol i eiddo na fydd o bosibl yn cael ei warchod gan yswiriant o bosibl, a gall arwain at golli rhent tra bod adeiladau’n cael eu trwsio. Hefyd, gall offer tyfu a chyflenwadau egni gormodol a ddefnyddir ar gyfer tyfu’r cyffuriau gynyddu’r perygl o dân.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Dave Guiney o Heddlu Dyfed-Powys:

"Ystyrir tyfu canabis yn ddiwydiant risg isel, elw uchel gan droseddwyr. Mae rhai’n ei ystyried yn gyffur lefel is, ond mai cynhyrchu canabis yn drosedd difrifol a bydd troseddwyr yn cael eu dwyn i gyfiawnder. Rydym yn falch o gefnogi ymgyrch Taclo’r Taclau ar gyfer codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r arwyddion i edrych allan amdanynt ac arogl penodol canabis wrth iddo dyfu.” 

Mae Taclo’r Taclau yn gofyn i aelodau’r cyhoedd gyflwyno gwybodaeth am ffermydd canabis yn ddienw drwy ffonio 0800 555 111 neu drwy’r Ffurflen Riportio Dienw Ar-lein ar www.crimestoppers-uk.org  .

Mae’r ddau lwybr yn hollol gyfrinachol - ni chymerir enwau, nid yw galwadau na chyfeiriadau IP yn cael eu holrhain na’u cofnodi, ac nid oes raid i bobl fynd i’r llys. Er mwyn darganfod mwy am yr ymgyrch, ewch i www.crimestoppers-uk.org/scratchandsniff.

Hefyd, gellir rhoi gwybodaeth i Heddlu Dyfed-Powys drwy alw 101

 

Arwyddion fod canabis yn cael ei dyfu:

- Arogl cryf, melys
- Offer tyfu canabis
- Ffenestri o hyd wedi’u gorchuddio neu eu blocio
- Ymwelwyr yn ystod oriau anghymdeithasol
- Golau cryf, cyson yn ystod y dydd a’r nos
- Lefelau uchel o wres ac anwedd
- Sŵn awyru cyson
- Llawer iawn o geblau