26 Awst 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cofrestru â’r cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio, dywedodd yr Ysgrifennydd Cartref Theresa May heddiw.
Er bod stopio a chwilio’n bŵer pwysig iawn ar gyfer yr heddlu, gall fod yn wrthgynhyrchiol os yw’n cael ei gamddefnyddio. Gall fod yn wastraff llwyr o amser yr heddlu, a phan mae pobl ddiniwed yn cael eu stopio heb reswm da, mae’n niweidiol iawn i’r berthynas rhwng yr heddlu a’r cyhoedd.
Lluniwyd y cynllun gwirfoddol, a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Cartref fis Ebrill, i gyfrannu at ostyngiad sylweddol yn y defnydd cyffredinol o stopio a chwilio, cyflwyno gwell stopio a chwilio a arweinir gan gudd-wybodaeth, a gwella cyfraddau stopio-i-arestio. Hefyd, bydd yn darparu’r cyhoedd â gwybodaeth bellach ynglŷn â chanlyniadau chwiliadau.
Dros yr wythnosau i ddod, mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio i weithredu’r cynllun er mwyn:
- Cynyddu tryloywder drwy gofnodi holl ganlyniadau stopio a chwilio a pha un ai a oes cysylltiad rhwng y sail dros y chwiliad a’r canlyniad.
- Cyfyngu ar y defnydd o bwerau “dim amheuaeth” Adran 60, sydd eisoes yn cael eu defnyddio pan fydd gwir angen yn unig. O dan y cynllun hwn, rhaid i’r prif swyddog wneud penderfyniad ynglŷn â pha un ai a i awdurdodi pwerau o’r fath ai peidio. Mewn achosion lle y mae’r prif swyddog yn disgwyl trais difrifol, rhaid i’r swyddog hwnnw gredu’n rhesymol y “bydd” y trais yn digwydd yn hytrach na chredu bod “posibiliad” y bydd yn digwydd. 
- Rhoi cyfle i aelodau o’r cyhoedd wylio stopio a chwilio’n digwydd.
- Cyflwyno sbardun cwynion cymunedol.
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cartref bod y 43 heddlu yng Nghymru a Lloegr wedi cofrestru â’r cynllun a bydd 24 yn gweithredu cofnodi data ychwanegol a mesurau “dim amheuaeth” adran 60 o heddiw ymlaen. Bydd heddluoedd sydd wedi cofrestru â’r cynllun wedi gweithredu holl agweddau’r cynllun ym mis Tachwedd.
Dywedodd yr Ysgrifennydd Cartref Theresa May:
“Does neb yn ennill pan mae stopio a chwilio’n cael ei gamddefnyddio. Gall fod yn wastraff llwyr o amser yr heddlu a gall ddifrodi’r berthynas rhwng yr heddlu a’r cyhoedd.
“Dyna pham rwy’n hynod falch bod Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i adnewyddu ei ddefnydd o stopio a chwilio drwy wirfoddoli ar gyfer y cynllun Arfer Gorau o Stopio a Chwilio. Bydd yn cynyddu tryloywder, yn rhoi gwell dealltwriaeth o sut y defnyddir stopio a chwilio, ac yn helpu cymunedau lleol i ddal yr heddlu i gyfrif am eu defnydd o’r pwerau.”

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince: “Mae Heddlu Dyfed-Powys erioed wedi cydnabod fod y pŵer i Stopio a Chwilio aelodau o’r cyhoedd yn bwysig, ond dim ond pan mae sail resymol dros wneud hynny. Gosodir llawer o gyfyngiadau o ran sut y mae’r heddlu’n defnyddio’r pŵer stopio a chwilio, sydd ond yn iawn. Dulliau diogelu yw’r rhain 0 er mwyn sicrhau y defnyddir Stopio a Chwilio mewn modd teg ac effeithiol. Bydd y cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio newydd yn cyflwyno stopio a chwilio gwell a arweinir gan gudd-wybodaeth, ac yn rhoi sicrwydd pellach i’r cyhoedd ynglŷn â’r modd rydyn ni’n defnyddio’r pwerau hyn.”

O heddiw ymlaen, bydd data stopio a chwilio hefyd ar gael ar police.uk.  Bydd y wybodaeth ychwanegol y mae heddluoedd yn cipio o ganlyniad i’r Cynllun yn cael ei chyhoeddi ar y wefan maes o law.
Mae’r Swyddfa Gartref hefyd wedi lansio ymgynghoriad ar adolygu Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol Cod A. Bydd yr ymgynghoriad ar y Cod, sy’n llywodraethu defnydd yr heddlu o bwerau stopio a chwilio, yn para wyth wythnos.

Dywedodd Prif Weithredwr y Coleg Plismona, y Prif Gwnstabl Alex Marshall:
“Mae pwerau stopio a chwilio’n angenrheidiol ar gyfer ein helpu i fynd i’r afael â throsedd a chadw pobl yn ddiogel, ond mae’n amlwg eu bod yn aml yn cael eu camddefnyddio. Gall hyn adael dicter yn ein cymunedau a rhwystro’n gallu i atal trosedd.
“Heddiw, mae pob heddlu yng Nghymru a Lloegr wedi ymrwymo i’r cynllun defnydd gorau o stopio a chwilio er mwyn gwella’r ffordd rydyn ni’n defnyddio’r pwerau pwysig hyn. O dan y cynllun hwn, bydd canlyniadau chwilio’n cael eu cofnodi’n fanylach fel bod gennym gwell dealltwriaeth o’r ffordd y mae’r pwerau’n cael eu defnyddio. Bydd chwiliadau nad ydynt angen seiliau rhesymol dros amau yn lleihau a bydd gan gymunedau mwy o bwerau i gwestiynu’r heddlu ynglŷn â’u defnydd o stopio a chwilio.
“Bydd y Coleg Plismona’n chwarae ei ran drwy adolygu a datblygu’r sail tystiolaeth, hyfforddiant ac arweiniad fel bod gan swyddogion ar bob lefel yn y gwasanaeth y wybodaeth a’r sgiliau cywir i gynnal proses stopio a chwilio effeithiol. Rydym eisoes wedi adeiladu cysylltiadau â’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol er mwyn edrych i weld a yw rhagfarn anymwybodol yn effeithio ar ddefnydd swyddogion o stopio a chwilio.
“Mae llawer o feysydd o arfer da lle y mae stopio a chwilio wedi lleihau, mae ansawdd y cyfarfod wedi codi ac mae cyfraddau arestio wedi cynyddu. Bydd y Coleg yn rhannu hynny ledled y wlad fel ein bod ni’n medru gweld pa newidiadau sydd eu hangen er mwyn sicrhau fod gan y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu hyder yn eu swyddogion heddlu i ddefnyddio’r pwerau pwysig hyn yn gymesur, yn effeithiol ac yn deg.”
Nodiadau i Olygyddion
1. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa’r Wasg y Swyddfa Gartref ar 0207 035 3535.
2. Am ragor o wybodaeth ynghylch canllawiau’r cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio – https://www.gov.uk/government/publications/best-use-of-stop-and-search-scheme
3. Am ragor o wybodaeth ynghylch data stopio a chwilio (ar gael ddydd Mawrth)– http://data.police.uk/data/stop-and-search/
4. Am ragor o wybodaeth ynghylch yr Ymgynghoriad ar Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol Cod A – https://www.gov.uk/government/consultations/revised-pace-code-a