10 Ion 2019

Mae caethwasiaeth modern yn rhywbeth sy’n digwydd yn ein cymunedau, ac mae achosion ohono ar gynnydd yng Nghymru. Mae’n drosedd anweladwy. Gall dynion, menywod a phlant o bob oed ddioddef caethwasiaeth modern, ac mae troseddwyr yn targedu pobl sy’n agored i niwed. O ganlyniad i natur gudd caethwasiaeth ac amharodrwydd neu anallu dioddefwyr i geisio cymorth, dydyn ni ddim bob tro’n sylweddoli’n bod ni wedi dod i gysylltiad â dioddefydd.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn benderfynol o wneud pob dim o fewn ei allu i fynd i’r afael â chaethwasiaeth modern. Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal y cwrs Ymchwilydd Caethwasiaeth Modern cyntaf yng Nghymru er mwyn sicrhau bod gan swyddogion y wybodaeth a’r arfau cywir i ymdrin â chaethwasiaeth. 

Rhwng yr 8fed a’r 11eg o Ionawr 2019, bydd swyddogion o Heddlu Dyfed-Powys, Heddlu Gwent a Llu’r Ffiniau’n dod at ei gilydd ar gyfer cwrs a gyflwynir gan y Coleg Plismona yng Nghaerfyrddin. Mae Paul Carroll o Uned Trawsnewid Caethwasiaeth Modern y Coleg Plismona’n cyflwyno’r cwrs pedwar diwrnod, a luniwyd ar gyfer paratoi’r rhai sy’n bresennol ar gyfer y rôl ymchwilydd caethwasiaeth modern a datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ymddygiadau sydd angen er mwyn ei ddeall a’i drin yn effeithiol.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Anthony Evans: “Rydyn ni wedi ymrwymo i ymdrin â phob math o ecsbloetiaeth a chaethwasiaeth modern, felly roeddem yn awyddus i fod y cyntaf i gyflwyno’r hyfforddiant arbenigol hwn i ardal De Cymru, a rhannu’r cyfle â’n cydweithwyr yn Heddlu Gwent a Llu’r Ffiniau. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Ditectif Ringyll Dale Scriven a’r Ditectif Gwnstabl Ceri Williams am drefnu hyn a sicrhau ei fod yn digwydd cyn gynted â phosibl. Er mwyn atgyfnerthu’n hymagwedd tuag at y troseddau hyn, sef ymagwedd sy’n canolbwyntio ar y dioddefydd, mae’n bwysig fod gennym swyddogion sy’n gyfarwydd ag arwyddion caethwasiaeth a’u bod nhw’n medru ymgymryd ag ymchwiliadau i gaethwasiaeth yn hyderus. Pobl fregus sydd angen help ond sy’n ofnus yw dioddefwyr, ac nid yw’r swyddi hyn yn hawdd. Yn ystod y cwrs, byddant yn dysgu am y proffil cenedlaethol a’r proffil rhyngwladol, troseddau perthnasol a ffactorau cyffredin sy’n gysylltiedig â chaethwasiaeth.

 “Gwn y gall dynion, menywod a phlant gael eu gorfodi i wahanol fathau o gaethwasiaeth, gan gynnwys puteindra gorfodol, masnachu plant, ecsbloetio troseddol, caethiwed domestig, llafur

gorfodol ac ecsbloetio rhywiol. Mae gan bawb ohonom ran i’w chwarae o ran helpu’r dioddefwyr bregus hyn ac rwy’n annog unrhyw un sy’n amau caethwasiaeth neu ecsbloetiaeth i adrodd amdano drwy alw’r Llinell Gymorth Caethwasiaeth Modern ar 0800 0121700. Mewn argyfwng, galwch 999.”

Ymysg yr arwyddion i edrych amdanynt mae'r canlynol:

 

  • diffyg cysylltiad teuluol
  • camdriniaeth gorfforol
  • drwgdybio awdurdod
  • dim ffrindiau
  • ymddwyn fel pe bai dan reolaeth rhywun arall 
  • edrych yn sâl oherwydd diffyg maeth
  • edrych wedi drysu ac yn ansicr ble mae
  • osgoi edrych i fyw'r llygaid
  • methu siarad Saesneg.