02 Meh 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dathlu effaith ei Heddlu Gwirfoddol ar blismona yn ystod Penwythnos Cenedlaethol yr Heddlu Gwirfoddol.

O ddydd Gwener 2 Mehefin tan ddydd Sul 4 Mehefin, bydd Cwnstabliaid Gwirfoddol o gwmpas Dyfed-Powys yn dangos sut maen nhw’n cefnogi plismona ac yn helpu i wneud eu cymunedau’n fwy diogel dim ond am eu bod nhw’n caru gwneud hynny.

Mae gan yr heddlu 89 o swyddogion gwirfoddol o amryw o gefndiroedd a swyddi, gan gynnwys athro, ymgynghorydd ariannol, peiriannydd, hyfforddwr gymnasteg a swyddog marchnata ar gyfer cwmni theatr.

Er mwyn dathlu eu hymrwymiad a’u cyfraniad tuag at blismona, yn ogystal â thynnu sylw at yr amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth maen nhw’n cyflwyno o’u swyddi pob dydd, mae ffilm fer wedi’i chynhyrchu sy’n dangos effaith yr heddlu gwirfoddol. Mae’n cynnwys swyddogion gwirfoddol Dyfed-Powys, a bydd yn cael ei phostio ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Heddlu Dyfed-Powys ddydd Gwener 2 Mehefin i lansio’r gweithgarwch sydd wedi’i drefnu ar gyfer Penwythnos Cenedlaethol yr Heddlu Gwirfoddol.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Robyn Mason, yr arweinydd ar gyfer dinasyddion mewn plismona: “Mae’n Heddlu Gwirfoddol yn gwneud cyfraniad enfawr o ran helpu i gadw cymunedau’n ddiogel yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Powys a Sir Benfro. Mae Penwythnos Cenedlaethol yr Heddlu Gwirfoddol yn gyfle i ddiolch i bob un ohonynt am roi o’u hamser yn wirfoddol, dioddef proses ymgeisio anodd, hyfforddiant dwys, a sefyllfaoedd sy’n medru bod yn anodd a pheryglus. Does dim dwywaith ein bod ni gyd yn teimlo mantais effaith Cwnstabliaid Gwirfoddol yn Nyfed-Powys.”

Cairn Newton-Evans yw Prif Swyddog yr Heddlu Gwirfoddol. Mae Cairn wedi bod yn gwirfoddoli ers wyth mlynedd. Prif Swyddog yw’r rheng uchaf o fewn yr Heddlu Gwirfoddol, ac yn 26 oed, Cairn yw’r prif swyddog ifancaf yn y DU. Mae’n rhoi 40-50 awr o’i amser rhydd bob mis i wasanaethu’r gymuned.

Mae Cairn hefyd yn astudio’r gyfraith ac mae’n gweithio fel gwerthwr mewn archfarchnad rhan amser. Daw Cairn o Rydaman, ac mae’n aml yn patrolio ei dref enedigol. Ers dringo’r rhengoedd o Gwnstabl Gwirfoddol i Brif Swyddog, mae’n ceisio patrolio pob ardal y mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn gweithio ynddynt er mwyn gweld y gwaith maen nhw’n cyflawni a’r ymateb maen nhw’n derbyn gan y gymuned â’i lygaid ei hun.

Penderfynodd ymuno â’r Heddlu Gwirfoddol ar ôl dioddef trosedd casineb yn 17 oed. Oherwydd ei rywioldeb, dioddefodd ymosodiad a chafodd ei anafu’n ddifrifol. Gwnaeth hyn oherwydd ei fod eisiau atal eraill rhag dioddef yr un profiad.

Oherwydd ei waith fel swyddog gwirfoddol a’r ffaith ei fod yn eiriolwr angerddol dros hawliau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LHDT), mae Cairn wedi derbyn gwobr dinesydd yng Ngwobrau Dewi Sant.

Mae’n swyddog cymorth troseddau casineb hyfforddedig, ac ef yw dirprwy arweinydd Rhwydwaith Staff LHDT Heddlu Dyfed-Powys. Yn ogystal, mae Cairn wedi sefydlu prosiect cymdeithasol a chymorth LHDT yn Sir Gaerfyrddin er mwyn cefnogi a chwnsela pobl.

Dywedodd Cairn Newton-Evans, Prif Swyddog yr Heddlu Gwirfoddol: “Am fisoedd ar ôl yr ymosodiad, roedd gormod o ofn arnaf i adael y tŷ ac roeddwn i’n teimlo mor isel. Yn y diwedd, penderfynais fod yn rhai imi droi’r penderfyniad hwn yn un cadarnhaol er mwyn symud ymlaen. Sefydlais Grŵp Cymorth Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT) yn Rhydaman, ond nid oedd hynny’n ddigon. Penderfynais ymuno â’r Heddlu Gwirfoddol yn 2009 i ddylanwadu newid yn y ffordd y mae’r heddlu’n cefnogi dioddefwyr troseddau casineb, ac rwyf wrth fy modd â’r profiad.

“Mae’n wych medru rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned, a hefyd gyrru newid a dylanwadu ar bolisïau a phrosesau’r heddlu, ac mae Dyfed-Powys yn sicr wedi gwrando a rhoi newidiadau mewn grym, gan ddysgu o’m profiad.”

Er mwyn dilyn gwaith Cwnstabliaid Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys yn ystod Wythnos Genedlaethol Cwnstabliaid Gwirfoddol, dilynwch y gweithgarwch ar gyfrif Twitter @DPPSpecials @DyfedPowys a chyfrif Facebook Heddlu Dyfed-Powys.